Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ogłoszenia

„Program - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach  informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Gminę Łysomice do wsparcia finansowego w wysokości 98 236,20 zł  (całkowita wartość zadania: 98 236,20 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Łysomice wsparcie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:
-  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i o orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. Pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością sprzężoną tzn posiadające orzeczenie z tytułu dwóch jednostek chorobowych wykazanych na orzeczeniu z wystawionym przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać wspieraniu przez  asystenta osoby z niepełnosprawnością w:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Istnieje możliwość wskazania przez wnioskodawcę osoby, która miałaby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W tym celu należ skontaktować się z pracownikami socjalnymi.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pomocą platformy e-puap
 • osobiście w biurze podawczym GOPS w Łysomicach, ul. Warszawska 19

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 674-89-30

Dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w kwietniu 2024r

DODATKI MIESZKANIOWE
10.04.2024

ZASIŁKI STAŁE
19.04.2024

ŚWIADCZENIA RODZINNE
do końca kwietnia 2024

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
19.04.2024

STYPENDIA SZKOLNE
19.04.2024

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
24.04.2024

 

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w marcu 2024r

DODATKI MIESZKANIOWE
08.03.2024

ZASIŁKI STAŁE
20.03.2024

ŚWIADCZENIA RODZINNE
do końca marca 2024

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
21.03.2024

STYPENDIA SZKOLNE
21.03.2024

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.03.2024


 

Nabór do pomocy żywnościowej w ramach programu FEPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje o możliwości składania wniosków o pomoc żywnościową w ramach Programu FEPŻ – Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 tj.) i których dochód nie przekracza 265 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie. Dochody, na podstawie których weryfikowane jest uprawnienie do w/w programu dotyczą miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. składając wniosek w lutym 2024 r. należy dostarczyć dochody netto za miesiąc styczeń 2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Łysomicach telefonicznie pod nr 508-394-505, 501-804-049, 56 674-89-30 bądź mailowo pod adresem sekretariat@gopslysomice.pl.

Wnioski - oświadczenie wraz z dochodami  można składać do 8 marca 2024 roku osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w miesiącu lutym 2024 r

DODATKI MIESZKANIOWE
09.02.2024

ZASIŁKI STAŁE
20.02.2024

ŚWIADCZENIA RODZINNE
do końca lutego 2024

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
20.02.2024

STYPENDIA SZKOLNE
20.02.2024

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.02.2024

 


 

Program mieszkaniowy "Samodzielność - Aktywność - Mobilność"

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie, są ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Celem obu programów jest wzrost niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Mieszkanie dla absolwenta
Jeden z modułów programu S-A-M skierowany jest do osób młodych, które rozpoczynają samodzielne życie, również zawodowe – jest to „Mieszkanie dla absolwenta”.
Program przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz chcą samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak własnego mieszkania w miejscowości, gdzie rozpoczęli pracę lub zamierzają ją podjąć.

Możesz skorzystać z programu, jeśli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jesteś osobą z niepełnosprawnością narządu słuchu i masz orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Istotnym warunkiem jest posiadanie statusu absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku w programie.
Z programu mogą też skorzystać osoby, które opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Jeśli złożysz oświadczenie, że nie jesteś właścicielem mieszkania ani nie przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu w miejscowości, w której pracujesz lub poszukujesz pracy, możesz uzyskać dofinasowanie do wynajmu mieszkania, które spełnia twoje indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie do wynajmu takiego mieszkania lub domu jednorodzinnego jest udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Obecnie może to być nawet 60 miesięcy.

Dostępne mieszkanie
„Dostępne mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które w swoim mieszkaniu mają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Dzięki wsparciu PFRON mogą zamienić mieszkanie na inne, pozbawione barier architektonicznych. Program pozwala na otrzymanie dopłaty do zmiany mieszkania na takie, które znajduje się na parterze lub w blokach z windą do poziomu zero przed budynkiem.

„Dostępne mieszkanie” ma wspomóc niezależność osób z niepełnosprawnością, a także ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie mieszkania dostępnego. Mieszkanie wolne od wszelkich barier architektonicznych może być bowiem podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim i masz mieszkanie lub dom, z którego nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero przed budynkiem, możesz uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwi samodzielne opuszczenie go. Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.
Istotnym warunkiem jest dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Co istotne, wysokość dofinansowania do mieszkania wolnego od barier jest zależna od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Niezwykle korzystną zmianą wprowadzoną w programie jest odstąpienie od dotychczasowego ograniczenia wsparcia dla osób powyżej 65 roku życia. To oznacza, że seniorzy poruszający się na wózkach inwalidzkich również mogą starać się o pomoc w programie „Dostępne mieszkanie”.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie złóż przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie https://sow.pfron.org.pl.
Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników powiatu, pod warunkiem że złożysz wniosek na swoim sprzęcie elektronicznym, który zapewnia transmisję danych.
Program realizuje samorząd powiatu, w którym mieszkasz.

Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu. Wniosek do programu „Dostępne mieszkanie” również możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

Szczegółowe informacje na temat programów uzyskasz w Oddziałach PFRON oraz na stronie internetowej:
„Mieszkanie dla absolwenta”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

„Dostępne mieszkanie”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

Samodzielność ściśle wiąże się z aktywnością w różnych obszarach życia. Aktywizacja zawodowa, rozwój integracji społecznej, a nawet rehabilitacja możliwe są w pełni tylko wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnością czują się komfortowo i mogą się samorealizować. Właśnie po to wdrażane są kolejne instrumenty pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, które w sposób znaczny podnoszą jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w styczniu 2024 r

DODATKI MIESZKANIOWE
10.01.2024

ZASIŁKI STAŁE
19.01.2024

ŚWIADCZENIA RODZINNE
do końca stycznia 2024

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
19.01.2024

STYPENDIA SZKOLNE
19.01.2024

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.01.2024


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w grudniu 2023 r

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.12.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
08.12.2023

ZASIŁKI STAŁE
14.12.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO 19 grudnia 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
19.12.2023

STYPENDIA SZKOLNE
19.12.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
14.12.2023

 


 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łysomicach informuje,
iż z uwagi na szkolenie kadry
w dniu 21 listopada 2023 (wtorek)
będzie obsługiwał interesantów do godz. 13:30.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w listopadzie 2023 r.

 

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
06.11.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
10.11.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.11.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA listopada 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
21.11.2023

STYPENDIA SZKOLNE
21.11.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
24.11.2023


 

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

„Osoby z niepełnosprawnością potrzebują jeszcze większego dostępu do technologii wspomagających, zwłaszcza zaś do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie uruchomiona dzisiaj wypożyczalnia. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie najnowocześniejszych rozwiązań wspierających i podnoszących niezależność, bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu” – mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

„Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW, podobnie jak w przypadku pozostałych programów i projektów realizowanych przez Fundusz. Gwarancją optymalnego doboru sprzętu do potrzeb osoby niepełnosprawnej jest możliwość konsultacji z doradcami, którzy pomogą wybrać odpowiednią technologię” – wyjaśnia prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: https://sow.pfron.org.pl/
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON

Po formalnym sprawdzeniu wniosków każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie wybranych technologii w jednym z 19 Ośrodków Wsparcia i Testów w całej Polsce. Następnie wniosek z już zatwierdzoną technologią będzie przekazywany do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

Wypożyczalnia technologii wspomagających - sprawdź, jak z niej skorzystać (video)

Program pn. "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością" (docx 32 KB)


 

Warsztaty dla Seniorów

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje Warszaty dla Seniorów "Senior na drodze do... bezpieczeństwa!"

Spotkanie odbędzie się dnia 12 października 2023 w godzinach 16:00 - 19:00 w Galerii Spotkań w Łysomicach.

Więcej informacji pod adresem www.seniornadrodze.pl


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w październiku 2023 r.

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.10.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
10.10.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.10.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA października 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
20.10.2023

STYPENDIA SZKOLNE
20.10.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.10.2023


 

Webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Nadsyłanie pytań – istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 roku. Link do strony formularza z pytaniami:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18

Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 22 listopada 2023 roku,
a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.


 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie toruńskim

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-torunski/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 10.00 – 14.00 - Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

Wtorek: 15.00 – 19.00 – Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2

Środa: 15:00 - 19:00 - Budynek byłego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1

Czwartek: 10.00 – 14.00 - Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

Piątek: 10.00 – 14.00 - Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (56) 662 88 88

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne.

 1. http://fundacja.togatus.pl/ 
 2. https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
 3. https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

 

Termin wydawania żywności we wrześniu 2023 r.

Informujemy, że w dniu 15.09.2023 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.


 

Materiały edukacyjne dotyczące zapobiegania zakrztuszeniom wśród dzieci.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazuje materiały edukacyjne opracowane przez Panią Justynę Ziajkowską dotyczącą zapobiegania zakrztuszeniom wśród dzieci, celem rozdystrybuowania załączonych treści wśród rodziców oraz opiekunów zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


 

Ankieta badawcza Uczelni Korczaka

Zespół badawczy Uczelni Korczaka, prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Badania będą miały kluczowe znaczenie dla każdego samorządu lokalnego i jego mieszkańców. Dlatego ważne jest, by w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne świadczone przez instytucje gminne i powiatowe.

Zależy nam zwłaszcza na dotarciu do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy dotrzeć również do osób w kryzysie bezdomności i tych, które opuściły pieczę zastępczą.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni. 

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).
W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.
Prof. Mirosław Grewiński

Rektor Uczelni Korczaka

 

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków we wrześniu 2023r.

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.09.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
08.09.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.09.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA września 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
20.09.2023

STYPENDIA SZKOLNE
20.09.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.09.2023

 


 

Zaproszenie na warsztaty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach serdecznie zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa odbierające żywność z Caritas na zajęcia z edukacji ekonomicznej – „Oszczędne gospodarowanie żywnością i innymi zasobami w kontekście finansowym” oraz z edukacji zdrowotnej - „Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej.” Odbędą się również warsztaty plastyczne.

Zajęcia odbędą się 30 sierpnia 2023 r. w godzinach 9.00 - 13.00 w świetlicy przy GOPS w Łysomicach ul. Warszawska 19. Czasowo będą to max. 4 godz. lekcyjne (początek godz. 9.00) z przerwą kawową.
Każdy z uczestników otrzyma praktyczny upominek.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zgłoszenie chęci udziału u pracowników socjalnych Ośrodka pod numerami telefonu: 508-394-505 oraz 501-804-049 do 28 sierpnia 2023 r.


 

Wyrazy głębokiego współczucia...

Pani
Beacie Chmielak
głównej księgowej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy

składają
Kierownik GOPS w Łysomicach
wraz z pracownikami


 

Spotkanie inauguracyjne Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora

W dniu 14 lipca 2023 w Galerii Spotkań w Łysomicach odbyło się spotkanie inaugurujące przystąpienie Gminy Łysomice do programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora.
Spotkanie poprowadziła Pani Anna Saja Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach. Głos zabrali Pan Piotr Kowal – Wójt Gminy oraz Pan Robert Kożuchowski – Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Marek Pilch wiceprezes Stowarzyszenia Manko wręczył na ręce Pana Wójta Certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Po zaprezentowaniu zasad programu, uczestnicy spotkania mogli wysłuchać ciekawego wykładu Pana Marka Pilch o Aktywności po 60 +.
Podczas spotkania pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej służyli pomocą przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego oraz wydawali Karty Seniora. W pierwszym dniu ponad siedemdziesięciu seniorów z naszej gminy otrzymały swoje Karty Seniora.
Na zakończenie spotkania na zaproszonych gości i szanownych seniorów czekał słodki poczęstunek.

Przyjmowaniem wniosków zajmują się pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19 w godzinach urzędowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
508 395 505
501 804 049

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Głos Seniora www.glosseniora.pl
Na stronie znajduje się spis instytucji i firm oferujących swój udział w Ogólnopolskiej Karcie Seniora, a także wiele ciekawych artykułów dotyczących seniorów Ogólnopolska Karta Seniora – Sklepy, usługi, gabinety (glosseniora.pl)

 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Senior
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
 • Spotkanie inaugurujące program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora

 

Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora

Serdecznie zapraszamy seniorów z gminy Łysomice na inauguracyjne spotkanie dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Spotkanie odbędzie się w Galerii Spotkań w Łysomicach przy ulicy Sadowej 2c dnia 14.07.2023 o godzinie 12.30.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja Programu Gmina Przyjazna Seniorom  - Ogólnopolska Karta Seniora przez Pana Marka Pilcha oraz wykład: Aktywność  po 60+, ponadto wręczone zostaną pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora.
Zapewniamy pomoc przy wypełnieniu dokumentacji i wydawanie kart osobom zainteresowanym przystąpieniem do programu.

Jednocześnie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach będzie na bieżąco przyjmował wnioski i wydawał karty.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w lipcu 2023r.

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.07.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
07.07.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.07.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA lipca 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
20.07.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.07.2023


 

Termin wydawania żywności w lipcu 2023 r.

Informujemy, że w dniu 13.07.2023 r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 13:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.


 

Rządowy program "Dobry Start"

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2023 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.


 

XXVII Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim

W dniu 17 czerwca 2023r. odbyło się XXVII Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim, na które niepełnosprawni mieszańcy naszej gminy zostali zaproszeni do uczestnictwa. Zarówno w organizację wyjazdu jak i we wsparcie uczestników na miejscu, a także gorący dopping zaangażowani byli pracownicy socjalni oraz asystent rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zawodnicy gminy Łysomice godnie reprezentowali naszą gminę zdobywając 3 medale: złoty, srebrny oraz  brązowy! Bezkonkurencyjni byliśmy rzucie piłką do kosza (w kategorii do 15 lat) zajmując całe podium. Nasi zawodnicy zmagali się również w takich konkurencjach jak: strzał na bramkę, rzut kaloszem, cornhole oraz wahadło SENIOR 60+. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach otrzymali gadżety gminy Łysomice.

Celem tej długoletniej inicjatywy jest wspieranie rozwoju osób z wieloraką niepełnosprawnością poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym, podniesienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych, utrzymanie dobrej kondycji, nabywanie umiejętności pracy w zespole, możliwość sprawdzenia samego siebie, zapomnienie o niepełnosprawności i problemach z nią związanych, możliwość przebywania z ludźmi mającymi takie same zainteresowania, integracja społeczna osób z różnych środowisk, wymiana doświadczeń i zawiązanie nowych znajomości i dobra zabawa.

Galeria zdjęć

 • 20230620_083035 (002)
 • 1687242543856 (002)
 • received_948486106428579 (002)
 • received_1185716522121972 (002)
 • received_123517857432283 (002)
 • received_133379469767654 (002)
 • received_248389027914896 (002)
 • received_538831978313807 (002)
 • received_689268093007357 (002)
 • received_808672457290823 (002)
 • received_1290510834887250 (002)
 • received_1668361527011852 (002)
 • 20230617_125526
 • 20230617_115049

 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w czerwcu 2023r.

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.06.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
07.06.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.06.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA czerwca 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
20.06.2023

STYPENDIA SZKOLNE
20.06.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.06.2023


 

Zarządzenie Kierownika GOPS w Łysomicach

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach Nr DAF.021.1.1.2023.ASa z dnia 05.05.2023 r.na podstawie Przepisów Kodeksu Pracy, dzień 9 czerwca 2023 (piątek) został wyzanczony dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach jako dzień wolny od pracy, w zamian za dzień 11 listopada 2023 tj. Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę.


 

Projekt "JESTEM - SPOŁECZNIE I ZAWODOWO"

Stowarzyszenie  JESTEM w Toruniu zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

„JESTEM – SPOŁECZNIE I ZAWODOWO”

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym umiarkowanym i lekkim, z terenu Torunia i powiatu toruńskiego, nieaktywnych zawodowo.

Okres realizacji projektu: 

I edycja od 01.06.2023 do 31.03.2024 roku

II edycja od 01.06.2024 do 31.03.2025 roku
 

W ramach projektu oferujemy:

1/wsparcie psychologiczne w formie warsztatów grupowych i poradnictwa indywidualnego

2/warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

3/wsparcie prawnicze w formie warsztatów grupowych i poradnictwa indywidualnego

4/kurs zawodowy kończący się egzaminem zewnętrznym i certyfikatem nadającym kompetencje/kwalifikacje zawodowe do wyboru:

- kurs operatora wózka widłowego lub

- kurs operatora obrabiarki CNC lub

- kurs asystenta osoby niepełnosprawnej/starszej i niesamodzielnej 

lub inny

5/staż zawodowy 5-miesięczny u Pracodawcy

6/bezpłatny dojazd na zajęcia

7/opiekę asystenta osoby niepełnosprawnej

8/stypendium stażowe 

9/ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

10/catering na warsztatach i kursie zawodowym

 

Zapisy chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

telefonicznie pod numerem 606 740 286 lub

elektronicznie na adres e-mail: iza_zar40@wp.pl lub
osobiście w siedzibie stowarzyszenia w Toruniu, ul. Fałata 98-102

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w maju 2023r.

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.05.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
10.05.2023

ZASIŁKI STAŁE
19.05.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA maja 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
19.05.2023

STYPENDIA SZKOLNE
19.05.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
24.05.2023

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie toruńskim

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-torunski/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek: 10.00 – 14.00 - Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

Wtorek: 15.00 – 19.00 – Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2

Środa: 15:00 - 19:00 - Budynek byłego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1

Czwartek: 10.00 – 14.00 - Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

Piątek: 10.00 – 14.00 - Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (56) 662 88 88

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne.

 1. http://fundacja.togatus.pl/ 
 2. https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
 3. https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

 

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

napisany tekst na zielonym tle z pisankami


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w kwietniu 2023r

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.04.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
11.04.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.04.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA kwietnia 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
20.04.2023

STYPENDIA SZKOLNE
20.04.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.04.2023

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w marcu 2023r


PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
03.03.2023

DODATKI MIESZKANIOWE
10.03.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.03.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA marca 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
21.03.2023

STYPENDIA SZKOLNE
21.03.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
24.03.2023


 

Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ

Rekrutacja do POPŻ

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2021 do telefonicznego kontaktu z pracownikiem socjalnym w GOPS Łysomice w celu zweryfikowania i ewentualnego zakwalifikowania do uczestnictwa w Podprogramie.
         Uprawnionymi do otrzymania pomocy żywnościowej są rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1320,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1707,20 zł.  Ponadto u osób zainteresowanych Podprogramem muszą wystąpić przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność i inne).
          Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Podprogramu można uzyskać od pracowników socjalnych pod numerami telefonu lub drogą mailową na adres sekretariat@gopslysomice.pl

Aneta Kalinowska 
508-394-505

Monika Frankowicz
508-394-505

Aleksandra Ostrowska
501-804-049

Anna Cieplak
501-804-049

Iwona Gachewicz
501-804-049


 

Dodatek gazowy

Dodatek gazowy, czyli refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku


Komu przysługuje dodatek gazowy?

Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

 

Wpis do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

 

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania dodatku gazowego jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.). 

 

Jaka jest wysokość dodatku?

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 1.01.2023-31.12.2023.
Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT oraz dowód opłacenia faktury VAT.

 

Ważne!

Wnioskodawcą może być jedynie osoba, która podpisała umowę na dostawę paliwa gazowego oraz na którą wystawiona jest faktura VAT za dostarczone paliwo gazowe.

 

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19 lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku;
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
 3. kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu,
 4. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o zwrot podatku VAT trzeba będzie złożyć w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu, nie później niż do 29.02.2024 r.

Kontakt

Telefoniczny:56 674 89 30 wew. 34, 798 320 078 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w lutym 2023r

DODATKI MIESZKANIOWE
10.02.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.02.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA LUTEGO 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
21.02.2023

STYPENDIA SZKOLNE
21.02.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
24.02.2023

 


 

Pomoc sąsiedzka w ramach projektu "Kujawsko- Pomorska Teleopieka"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Oferowana forma wsparcia to usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Usługi te w głównej mierze będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

 1. pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 2. pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 3. pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 4. pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 5. pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
 6. informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 7. odwiedzin w szpitalu;
 8. wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Z usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego w ramach Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Realizacja opisywanego zadania jest planowana na 2023 r.  

Dla 1 uczestnika zostało przeznaczone średnio 85 h wsparcia.

Głównym założeniem opisywanego przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych, niesamodzielnych, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotnym jest, by wsparcie środowiskowe było dostępne dla osób z szerokiego grona. Świadczenie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego ma również sprzyjać rozwojowi jednostki, umacnianiu więzi społecznych, relacji i świadomości, że każdy jest ważny bez względu na swój stan zdrowia czy wiek.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Formularze należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice.

Kontakt do GOPS:

 • telefoniczny: 56 674-89-30, 508-394-505, 501-804-049
 • elektroniczny: sekretariat@gopslysomice.pl

 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w styczniu 2023r

 

DODATKI MIESZKANIOWE
10.01.2023

ZASIŁKI STAŁE
20.01.2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA STYCZNIA 2023

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
19.01.2023

STYPENDIA SZKOLNE
19.01.2023

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.01.2023

 


 

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani
Annie Sołtysińskiej
księgowej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Teścia

składają
Kierownik GOPS w Łysomicach
wraz z pracownikami


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w grudniu 2022r

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.12.2022

DODATKI MIESZKANIOWE
07.12.2022

ZASIŁKI STAŁE
16.12.2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
16.12.2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
16.12..2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
16.12.2022


 


 

Projekt "Czas dla siebie" - wsparcie mam o niebieskim sercu

Fundacja "Dotknij natury" przeprowadziła projekt "CZAS DLA SIEBIE"- WSPARCIE MAM O NIEBIESKIM SERCU, całkowicie  sfinansowany ze środków NIW - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023 .
Na przestrzeni kilku tygodni odbyły się spotkania warsztatowe poświęcone Mamom dzieci z autyzmem z terenu Gminy Łysomice. Celem było oderwać Kobiety od codziennych problemów. Z założenia miały znaleźć czas dla siebie, zrelaksować się, zintegrować z innymi Mamami o podobnych problemach. 
Cykl objął warsztaty kulinarne z kuchni ukraińskiej, masaże relaksacyjne dla uczestniczek, warsztaty make up wraz z sesją zdjęciową oraz warsztaty z zakresu muzykoterapii. Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone w sposób, by każda z Pań mogła jak najwięcej wynieść dla siebie, by podładować baterie na pokonywanie trudności dnia codziennego.
Zwieńczeniem projektu było spotkanie z udziałem gości, którzy wsparli projekt. Udało się zorganizować wernisaż zdjęć naszych Mam przy wspaniałym występie wokalnym Fainy Razdolskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są w poniższym linku:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075870825913

 


 

Dodatkowy termin wydawania żywności za m-c wrzesień 2022r.

Informujemy, że w dniu 13.10.2022r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 12:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Po odbiór żywności proszone są osoby, które nie odebrały jej w pierwszym terminie tj. 29.09.2022.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w październiku 2022r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.10.2022

DODATKI MIESZKANIOWE
07.10.2022

ZASIŁKI STAŁE
20.10.2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
20.10.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.10.2022


 

Termin wydawania żywności we wrześniu 2022r.

Informujemy, że w dniu 29.09.2022r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 13:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.


 

INFORMACJA STYPENDIA SZKOLNE na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w terminie do 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów do wysokości przyznanego stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na naszej stronie internetowej https://www.gopslysomice.pl/46,dokumenty-do-pobrania

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków we wrześniu 2022r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.09.2022

DODATKI MIESZKANIOWE
09.09.2022

ZASIŁKI STAŁE
20.09.2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA WRZEŚNIA 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
20.09.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
23.09.2022


 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zwraca sie z prośbą do mieszkańców gminy Łysomice o udostępnienie informacji dotyczącej możliwego bezpłatnego oddania następujących przedmiotów do wyposażenia mieszkania dla ukraińskiej wielodzietnej rodziny:

 • odkurzacz;
 • duży dywan;
 • szafa na ubrania dla: dwóch dorosłych osób, czterech dziewcząt oraz czterech chłopców;
 • szafa na buty.

PROSIMY O PRZESYŁANIE INFORMACJI DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES SEKRETARIAT@GOPSLYSOMICE.PL LUB POD NR TEL 508-394-505, 501-804-049  WRAZ Z NUMEREM TELEFONU I MIEJSCOWOŚCIĄ, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ POWYŻSZE PRZEDMIOTY.

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w sierpniu 2022r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.08.2022

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.08.2022

ZASIŁKI STAŁE
19.08.2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA SIERPNIA 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
24.08.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.08.2022


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach przypomina,
że wnioski na zasiłek rodzinny na nowy okres świadczeniowy w formie elektronicznej  można składać od 1 lipca 2022r., natomiast wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022r. (najpóźniej) do listopada 2022r., aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2022r. 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w lipcu 2022r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.07.2022

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
08.07.2022

ZASIŁKI STAŁE
20.07.2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA LIPCA2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.07.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.07.2022


 

Warsztaty dla beneficjentów programu POPŻ

W dniu 02.07.2022r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 11.00 odbędą się warsztaty dla beneficjentów programu POPŻ
w formie zdalnej na platformie Google Meets. Główna tematyka zajęć będzie dotyczyć finansów gospodarstw domowych.

Każda osoba, która chciałaby wziąć udział powinna wcześniej zgłosić swoją chęć udziału w warsztatach poprzez wysłanie SMS z imieniem i nazwiskiem oraz podaniem z którego OPS jest na nr 500-675-702. Po zgłoszeniu osoba zainteresowana dostanie na SMSa link do spotkania.

Wszyscy, którzy się zgłoszą, przy następnej wydawce dostaną drobny upominek oraz ze wszystkich uczestników, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w warsztatach zostaną wylosowane dwie osoby, które otrzymają kartę upominkową do rossmanna na kwotę 50 zł. Wysłanie SMSa informującego o chęci wzięcia udziału w warsztatach nie nakazuje bezwzględnego w nich udziału. Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 1 lipca do godziny 12.00.

 


 

Gmina Łysomice- Samorząd wspierający Seniorów

Pan Roman Tasarz w imieniu Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ręce Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice i Anny Tokarskiej Kierownik GOPS złożył podziękowania za prowadzone działania na rzecz seniorów. 
Gmina Łysomice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysomicach są jednym z wielu partnerów projektu, którzy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz firmą Conectio realizują projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Gmina Łysomice otrzymała bransoletki życia, z których skorzystało już 20 seniorów. 
 
 
 • Pan Roman Tasarz w imieniu Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ręce Piotra Kowala Wójta Gminy...
 • Pan Roman Tasarz w imieniu Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ręce Piotra Kowala Wójta Gminy...

 

XXVI Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim

 • Dyplom dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach za udział w XXVI spotkaniu osób niepełnosprawnych "Bądźmy razem"...

W dniu 11 czerwca 2022r. odbyło się XXVI Sportowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim.

Zawodnicy gminy Łysomice zdobyli aż 8 medali: 4 złote, 3 srebrne oraz 1 brązowy! Bezkonkurencyjni byliśmy w slalomie wózkowiczów, strzale na bramkę (w kategorii do 15 lat), rzucie piłką do kosza (w kategorii do 15 lat) oraz cornhole. Srebrny medal również otrzymaliśmy w tych samych konkurencjach natomiast brązowy medal zdobyła nasza zawodniczka w rzucie kaloszem (w kategorii do 15 lat). Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach otrzymali gadżety gminy Łysomice.

Celem tej długoletniej inicjatywy jest podniesienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych, utrzymanie dobrej kondycji, nabywanie umiejętności pracy w zespole, możliwość sprawdzenia samego siebie, zapomnienie o niepełnosprawności i problemach z nią związanych, potrzeba współzawodnictwa i rywalizacji, możliwość przebywania z ludźmi mającymi takie same zainteresowania, dobra zabawa.

 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim
 • XXVI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych " Bądźmy Razem" w Kowalewie Pomorskim

 

Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straż Graniczna opracowały baner zawierający podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.

Dołączone linki zawierają pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii ,,Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz na stronie MSWiA:

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w czerwcu 2022r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
03.06.2022

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.06.2022

ZASIŁKI STAŁE
20.06.2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA CZERWCA 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
21.06.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
24.06.2022


 

Kursy dla Seniorów!

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma kursami dla Seniorów:

1. Kurs językowy pt.: „Komunikatywny senior" ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski - poziom podstawowy). Intensywny kurs wakacyjny pomoże powtórzyć podstawy językowe.

Tematyka kursu:
 - Jak uczyć się języka angielskiego? - strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie;
 - Jak się przedstawić po angielsku? - zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be";
 - Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty;
 - Robimy zakupy - historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym;
 - Rodzina i znajomi - słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple;
 - Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner";
 - Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne;
 - Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży;
 - Mój dom i moje miasto - wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.
Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
*    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/kursy-i-szkolenia/trzecia-misja-wydzialu-neofilologii-uniwersytetu-warszawskiego/formularz-1

2.  „Ekonomia - Kurs dla seniorów"

Kurs ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości - pomoże Seniorom poznać spojrzenie ekonomiczne na sytuację na świecie.
Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach omawiane są m.in. następujące tematy:

„Jak liczby nas oszukują?"
Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na
zajęciach wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne docierające do nas z mediów.

„Kierunek: Chiny"
Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w podróż do „Państwa Środka", omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.

„Jak nie dać się oszukać?"
W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko
zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale także analiza tego, dlaczego dajemy się
oszukać. Na zajęciach połączymy więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz umysł, a wszystko po
to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom, którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse.

„Oswoić rynek pracy w każdym wieku"
Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel, możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym
wieku. Nasz rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu. Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny,
testy rekrutacyjne, wywiady sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce. W trakcie zajęć uczestnicy
zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
*    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/kursy-i-szkolenia/trzecia-misja-wydzialu-nauk-ekonomicznych-uniwersytetu-warszawskiego/formularz-7 

"Czas dla Siebie" - wsparcie mam o niebieskim sercu

Trwa rekrutacja do projektu pn. "Czas dla Siebie- wsparcie dla mam o niebiesim sercu.

Cel projektu:

Wsparcie dla 10 matek z dziećmi z autyzmem poprzez:

 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez pomoc psychoterapeutyczną;
 • wymianę kulturową między 15 kobietami z różnych kręgów kulturowych poprzez prowadzenie 6 godzin warsztatów kulinarnych ( np. wspólne lepienie pierogów, gotowanie barszczu ukraińskiego itp.);
 • przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu 10 matek dzieci z autyzmem poprzez dostęp do usług leżących poza zasięgiem finansowym (indywidualne sesje terapeutyczno- relaksacyjnych połączonych z aromaterapią, masaż, instruktaż dbania o siebie i swój wygląd, profesjonalny makijaż i sesja zdjęciowa.)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU POD NR:

729-326-333
508-394-505
501-804-049

 


 

Nasze projekty w "Poza Toruń"

Gazeta "Poza Toruń" opisuje nasze 2 projekty grantowe pn:
"Dzieci i młodzież naszą przyszłością"
oraz
"Lider dla rodzin"
,
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach przy współpracy z Gminą Łysomice finansowane dzięki środkom pieniężnym z LGD Ziemia Gotyku.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w poniższym linku:

https://www.pozatorun.pl/lysomicki-gops-realizuje-dwa-projekty-spoleczne-zdjecia/

 


 

Projekt pn. „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym (3 godz.);
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Poniżej link do opisu projektu:
Fundacja Onkologiczna Rakiety - ABSOLWENT 2

 


 

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników w 2022r.
Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego — 9 dni, 8 noclegów
terminy turnusów:
17.07.2022 – 25.07.2022 
 26.07.2022 – 03.08.2022 
 04.08.2022 – 12.08.2022
 13.08.2022 – 21.08.2022 
 22.08.2022 – 30.08.2022
Liczba miejsc jest ograniczona, rezerwację miejsc na poszczególne turnusy prosimy ustalać telefonicznie pod numerem telefonu:
81 746 19 85 wew.2
Fundacja zapewnia pełną organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Waszej Gminy), zakwaterowanie
i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.
Kolonie spełniają wszystkie wymagania sanitarne. Wdrożone są zalecenia zawarte w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”.
Podkreślamy, że jako duży organizator kolonii, Fundacja jest pod stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, Funduszu Składkowego itd. 100% naszych turnusów dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby. 
Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1400,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 950,00 zł brutto.
Różnicę wynikającą z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 450,00 zł pokrywają rodzice.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2006 roku,
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,
- karta uczestnika (5 stron)
Uwaga: Jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS prosimy o wypełnienie 
oświadczenia – „Wzór - oświadczenie inne nazwisko”. 
W przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć kopię właściwego 
orzeczenia sądu do karty kwalifikacyjnej uczestnika


 

Stypendia dla maturzystów

W dniach 4 lipca – 16 sierpnia br. odbędzie się nabór wniosków w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dla zdolnych, ambitnych maturzystów z 2022 r., pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka blisko 500 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Roczna wysokość stypendium to 7.000 zł. Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości do 20.000 mieszkańców, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.
Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:
– pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,
lub
– być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
lub
– pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
lub
– posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.
Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.
Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.
Rekrutacja do programu będzie przebiegać on-line na stronie:
http://www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.
„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 26 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 tysięcy na pierwszy rok studiów.
Na realizację programu przeznaczono do tej pory ponad 130 milionów zł. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Autorem i Partnerem Strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.


 

Kурси польської мови для громадян України/ Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Комунальний центр соціальної допомоги в Лисоміце заохочує громадян України брати участь у курсах польської мови.
Нижче наведено активні посилання:
 https://edupolis.pl/e-szkola/ (електронна школа Маршаллської канцелярії)

https://forms.office.com/r/5e1H04n6C2 (Emic foundation - тут інформація з fb https://www.facebook.com/photo?fbid=381027654066751&set=a.379203540915829)

https://instytutlingvistyky.com.ua/singin

Крім того, досі триває набір на курси польської мови в Університеті Миколи Коперника. Наразі всі кандидати внесені до резервних списків, але курс буде проводитися і для цих людей.

Для запису на курс необхідно надіслати електронною поштою skjpo@umk.pl заповнену форму заявки (з вкладення). Будь ласка, зверніть увагу на чітке введення імені та адреси електронної пошти, форма заповнюється великими літерами./


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zachęca obywateli Ukrainy do skorzystania z kursów języka polskiego.

Poniżej zamieszczamy aktywne linki:
https://edupolis.pl/e-szkola/ (e-szkoła Urzędu Marszałkowskiego)

https://forms.office.com/r/5e1H04n6C2 (fundacja Emic - tutaj informacja z fb https://www.facebook.com/photo?fbid=381027654066751&set=a.379203540915829)

https://instytutlingvistyky.com.ua/singin

Ponadto w dalszym ciągu prowadzony jest nabór na kurs języka polskiego na UMK. Na chwilę obecną wszyscy kandydaci wpisywani są  na listy rezerwowe, ale kurs się dla tych osób również odbędzie.

Aby zapisać się na kurs trzeba wysłać drogą mailową skjpo@umk.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy (z załącznika). Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na wyraźne wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego, formularz powinien zostać wypełniony drukowanymi literami.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w maju 2022r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.05.2022

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.05.2022

ZASIŁKI STAŁE
20.05.2022

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA MAJA 2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA MAJA 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.05.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.05.2022


 

Termin wydawania żywności w maju

Informujemy, że w dniu 4.05.2022r. (środa) w godzinach od 9:00 do 13:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.


 

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

 • Ulotka przedstawia informacje na temat Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przez 24 godziny 7 dnia w tygodniu. Numer telefonu...
 • Jeżeli jesteś pokrzywdzony/pokrzywdzona (przemocą domową, fizyczną, psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem...

Dzięki dotacjom z Funduszu Sprawiedliwości zbudowana została ogólnopolska sieci ośrodków i punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, gdzie skuteczne i szybkie wsparcie otrzymują ofiary przemocy, szczególnie kobiety i dzieci. Zostały uruchomione ośrodki rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków i telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczących przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki email info@numersos.pl,
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, wsparcie merytoryczne.

Jaką formę pomocy mogą zapewnić osoby pracujące w Fundacji IWO Doradztwo Obywatelskie dla osób pokrzywdzonych? 

 • wsparcie prawne w napisaniu pism, pomoc w przygotowaniu  i złożeniu wniosku,
 • analiza dokumentacji prawnej,
 • wsparcie psychologiczne, psychiatry i terapeuty,
 • pomoc w mediacjach.

Kiedy możesz liczyć na pomoc Linii Pomocy Pokrzywdzonym?
Przemoc domowa - pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia i wsparcia prawnego oraz pomoc w zakresie pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie, przedszkolu lub w szkole, edukacji, podręczników lub korepetycji.
Przemoc fizyczna i psychiczna - pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia i wsparcie prawne, pomoc w napisaniu pisma, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku.
Wypadek samochodowy - wsparcie prawne oraz wsparcie psychologiczne, pomoc w zakupie leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego w powrocie do zdrowia, pomoc w zakresie rehabilitacji.
Kradzież i oszustwo - wsparcie prawne, pomoc w napisaniu pisma, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku, analiza dokumentacji prawnej.
Świadek przestępstwa - po zgłoszeniu się do jednego z ośrodków pomocy – pomoc w radzeniu sobie w tej sytuacji. Jeśli to konieczne pomoc tłumacza języka obcego lub tłumacza języka migowego.
Przestępstwa seksualne - pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, analizie dokumentacji prawnej, niezbędna pomoc materialna.
Inne przestępstwo - pomoc każdemu pokrzywdzonemu bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa został pokrzywdzony.
Pomoc postpenitencjarna - pomoc w powrocie do normalnego życia poza murami zakładu karnego,  m.in. w znalezieniu schronienia, opłatach kosztów zakwaterowania, wsparcia materialnego. Pomoc  w  poszukiwaniu pracy, opłacie kursów zawodowych.

Pamiętaj! nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię (stalking jest karalny), pozbawić bezprawnie wolności, krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie.

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń na + 48 222 309 900!


 

Zachęcamy do złożenia wniosku o 500+

Rodzice, którzy chcą zachować ciągłość wypłaty świadczenia 500 plus, powinni do 30 kwietnia złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia na nowy okres. W dniu 25 kwietnia 2022r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 13:00 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem ZUS, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach w celu złożenia wniosku o powyższe świadczenie.

Świadczenia wychowawcze 500 plus przyznane w ubiegłym roku na bieżący okres świadczeniowy, trwający do 31 maja br. będą wypłacane jeszcze przez gminy do końca maja. Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u na nowy okres. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu w przelewach nie będzie przerwy- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Już od lutego rodzice mogą składać elektroniczne wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który zacznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r. Nie należy jednak zwlekać ze złożeniem wniosku. Im później zostanie złożony, tym później pieniądze trafią na rachunek bankowy. Na przykład jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus w sierpniu br., to ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 października tego roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Wnioski o świadczenie można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Empatia lub w bankowości elektronicznej. Pomoc w założeniu profilu na PUE ZUS i złożeniu wniosku o 500 plus można otrzymać w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


 

Зустріч із ZUS для біженців з України / Spotkanie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Гмінний центр соціального забезпечення м. Лисоміце запрошує громадян України на зустріч з представниками ZUS з перекладачем, яка відбудеться 30 березня 2022 року в Гмінному центрі соціального забезпечення (сільська денна кімната) у м. Лисоміце за адресою вул. Warszawska 19 з 8.00 до 13.00./

Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Łysomicach zaprasza osoby z Ukrainy na spotkanie z przedstawicielami ZUS wraz z tłumaczem, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świetlica wiejska) w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19 w godzinach 8.00 – 13.00.

На зустрічі можна буде подати заявки на:
- допомога на дитину за програмою Сім'я 500+,
- сімейний турботливий капітал, т. зв СЛР
- співфінансування плати за перебування дитини в яслах, молодіжному клубі або з денним вихователем./

Na spotkaniu będzie możliwość złożenia wniosków o:
- świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+,
- rodzinny kapitał opiekuńczy tzw. RKO,
- dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie młodzieżowym lub u dziennego opiekuna.

Щоб подати заявку до ZUS, вам знадобиться:
- польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини,
- адреса електронної пошти особи,
- польський номер телефону,
- номер банківського рахунку в Польщі./

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebne będą:
- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek  i dziecka,
-  adres mailowy osoby,
- polski numer telefonu,
- numer rachunku bankowego w Polsce.

Детальна інформація про фінансову підтримку громадян України за посиланням:
https://www.gopslysomice.pl/78,ogloszenia?tresc=1235

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego dla osób z Ukrainy w linku poniżej:
https://www.gopslysomice.pl/78,ogloszenia?tresc=1235


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w kwietniu 2022r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.04.2022

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
08.04.2022

ZASIŁKI STAŁE
20.04.2022

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA KWIETNIA 2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA KWIETNIA 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
13.04.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
26.04.2022

Зустріч із ZUS для біженців з України / Spotkanie z ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Гмінний центр соціального забезпечення м. Лисоміце запрошує громадян України на зустріч з представниками ZUS з перекладачем, яка відбудеться 30 березня 2022 року в Гмінному центрі соціального забезпечення (сільська денна кімната) у м. Лисоміце за адресою вул. Warszawska 19 з 8.00 до 13.00./

Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Łysomicach zaprasza osoby z Ukrainy na spotkanie z przedstawicielami ZUS wraz z tłumaczem, które odbędzie się w dniu 30 marca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( świetlica wiejska) w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19 w godzinach 8.00 – 13.00.

На зустрічі можна буде подати заявки на:
- допомога на дитину за програмою Сім'я 500+,
- сімейний турботливий капітал, т. зв СЛР
- співфінансування плати за перебування дитини в яслах, молодіжному клубі або з денним вихователем./

Na spotkaniu będzie możliwość złożenia wniosków o:
- świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+,
- rodzinny kapitał opiekuńczy tzw. RKO,
- dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie młodzieżowym lub u dziennego opiekuna.

Щоб подати заявку до ZUS, вам знадобиться:
- польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини,
- адреса електронної пошти особи,
- польський номер телефону,
- номер банківського рахунку в Польщі./

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebne będą:
- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek  i dziecka,
-  adres mailowy osoby,
- polski numer telefonu,
- numer rachunku bankowego w Polsce.

Детальна інформація про фінансову підтримку громадян України за посиланням:
https://www.gopslysomice.pl/78,ogloszenia?tresc=1235

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego dla osób z Ukrainy w linku poniżej:
https://www.gopslysomice.pl/78,ogloszenia?tresc=1235

 


 

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину/ Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС. Інформація від коли можна складати заяви буде подана на інтернет-сторінці ЗУС.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Хто може скласти заяву про допомогу для родини/ Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny:

Заяви про допомогу для родини, яку виплачує ЗУС, може скласти особа, яка:

 • Є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України,
 • Має легальне перебування в Польщі,
 • Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), яка має українське громадянство і приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через воєнні дії.
 • Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), народжену в Польщі громадянкою України, яка має легальне перебування в Польщі.

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Важливо!
Перебування в Польщі вважається легальним на протязі 18 місяців рахуючи від 24 лютого 2022 р. чи від дати перетину кордону (після 23 лютого 2022 р.) для громадян України, які виїхали з України до Польщі легально після 23 лютого 2022 через військові дії і хочуть залишитися в Польщі.

Допомога для родин буде виплачуватися не довше ніж протягом періоду перебування на території Польщі.

Тимчасового опікуна або заступницьку опіку для дитини, яка прибула з України через воєнні дії і перебуває в Польщі встановлює польський суд.

Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Яку  допомогу для родини можна отримати від ЗУС

 • 500 зл./місяць на кожну дитину яка не досягнула 18 років, яка проживає в Польщі (допомога на виховання з програми Родина 500+, так зване 500+)

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

 • 500 зл. чи 1000 зл. /місяць на другу і кожну наступну дитину у віці 12-35 місяців, яка проживає в Польщі (сімейний опікунчий капітал, РКО).

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна.

 • 400 зл. /місяць допомога в фінансуванню оплати за дитячий садочок, дитячий клуб чи дитячу денну няню (допомога в фінансуванні за дитячий садочок)на:
 • Першу і єдину дитину в сім’ї,
 • Першу дитину в сім’ї, якщо на наступну дитину отримуєш РКО,
 • На другу і наступну дитину в сім’ї у віці перед досягненням 12 місяців і після 35 місяців, на яке були надано сімейний опікунчий капітал і цей капітал забралиодним платежем належної суми.

Дитина має бути вписана до реєстру дитячих садочків чи дитячих клубів, чи переліку денних няньок.

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

 • 300 зл. раз на рік на кожну дитину у віці до 20 років (чи до 24 у випадкуучня з інвалідністю), яка проживає в Польщі і вчиться в школі – (допомога з програми Добрий Старт, так зване 300+).

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS:

 • na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
 • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
 • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 Важливо!
Аби скласти заяву в ЗУС будуть потрібні:

 • Польський ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ особи яка складає заяву і дитини,
 • Електронна адреса особи,
 • Польський номер телефону,
 • Номер банківського рахунку в Польщі.

Реєстрація громадян України  з метою надання польського ідентифікаційного номера ПЕСЕЛЬ розпочнеться в офісі гміни (ужонд гміни), міста чи дільниці в Польщі від 16 березня 2022 р.

WAŻNE!
Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
• polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
• adres mailowy osoby,
• polski numer telefonu,
• numer rachunku bankowego w Polsce.
Rejestracja obywateli Ukrainy w celu nadania polskiego identyfikatora PESEL rozpocznie się w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce od 16 marca 2022 r.


 

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ-/ WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Громадянин України, перебування якого в Польщі визнано законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу. Ці асигнування призначені для існування, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та житло./

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Хто може отримати пільги 300 зл/
Kto może otrzymać świadczenia 300 zł

1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави, громадянина України з картою поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща внаслідок цих бойових дій,
2. подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
3. дітей громадян, зазначених у пунктах 1, 2 і 3./

1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
3. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Основні вимоги/
Podstawowe wymagania

1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
2. внесення до реєстру PESEL./

1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
2. wpisanie do rejestru PESEL.

Куди подавати заявки на виплату 300 злотих /
Gdzie składać wnioski o wypłatę 300 zł

Заяву на виплату цієї допомоги можна подавати до Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej Łysomice, ul. Варшавська 19, від з 7.30 до 15.00./

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  Łysomicach ul. Warszawska 19, w godzinach od. 7.30 do 15.00.

ВАЖЛИВО/
WAŻNE

Особа, яка подає заяву, повинна мати такі дані:

 • номер телефону польського оператора,
 • адреса електронної пошти,
 • Номер польського банківського рахунку./

Osoba składająca wniosek musi posiadać następujące dane:

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Зразок заяви на одноразову грошову допомогу можна завантажити у додатку нижче/

Wzór wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego można pobrać z załącznika znajdującego się poniżej.


 

інформації- Informacje dla osób przybywających z Ukrainy

Tutaj znajdziecie praktyczne informacje dla osób przybywających z Ukrainy dotyczące korzystania ze służby zdrowia, poszukiwania pracy oraz edukacji dzieci.

ZDROWIE/ здоров'я

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

PRACA/ працювати

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/pomoc-dla-uchodzcow-w-znalezieniu-pracy (w załączeniu ulotka, również po ukraińsku)

EDUKACJA/ освіти

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy


 

Informacje dla uchodźców - Інформація для біженців

 1. PO PRZEKROCZENIU GRANICY
  Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego. Tam uzyskasz pomoc w zakresie: tymczasowego zakwaterowania, posiłku, podstawowej pomocy medycznej. Informacja: 47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku i rosyjsku.
 2. LEGALIZACJA POBYTU
  Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.
 3. WAŻNE!
  Aktualnie nie musisz dodatkowo legalizować swojego pobytu - pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polska Straż Graniczna przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. są wystarczającymi dokumentami, jakich potrzebujesz.
 4. OPIEKA MEDYCZNA
  Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat. Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku. Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18:00-8:00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń na numer 800 137 200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku. Więcej znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl.
 5. SZKOŁA
  Twoje dziecko w wieku 7-18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 34 74 708 lub napisz email na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl.
 6. PRACA
  Możesz podjąć legalna prace. Wejdź na oferty.praca.gov.pl – strona jest dostępna w jeżyku ukraińskim i rosyjskim, lub zadzwoń na numer 19524 – tu porozmawiasz po rosyjsku.

 

Termin wydawania żywności w marcu

Informujemy, że w dniu 16.03.2022r. (środa) w godzinach od 9:00 do 13:00 dla osób z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.

Przy odbieraniu żywności prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Łysomice o udostępnienie informacji dotyczących możliwego bezpłatnego oddania następujących przedmiotów:

 • łóżek (typu: wersalka, tapczan, łóżka polowe);
 • łóżeczek dla dzieci, łóżeczek turystycznych dla dzieci;
 • szaf, komód w celu przechowywania ubrań;
 • materaców;
 • kołder;
 • pościeli,
 • lodówek,
 • pralek.

PROSIMY O PRZESYŁANIE INFORMACJI DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES A.KUTYLA@GOPSLYSOMICE.PL WRAZ ZE ZDJĘCIEM POWYŻSZYCH PRZEDMIOTÓW, NUMEREM TELEFONU ORAZ MIEJSCOWOŚCIĄ, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ POWYŻSZE PRZEDMIOTY.

Więcej informacji pod nr telefonu: 669-737-572

 


 

INFORMACJA O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy.

1. W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych:
Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek ukraińskim banku, znajdzie się na terytorium Polski i nie może z powodu wojny pobierać swojego świadczenia w Ukrainie, może zwrócić się o pomoc w sprawie zmiany rachunku
do najbliższej placówki ZUS. Prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce można też przesłać za pośrednictwem poczty - do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres:

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

Podajemy adresy terenowych jednostek organizacyjnych  Oddziału ZUS w Toruniu:

 • Oddział ZUS w Toruniu
  87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 33/39,
 • Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim
  87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 6 a,
 • Inspektorat w Brodnicy,
  87-300 Brodnica, ul. Mały Rynek 5,
 • Inspektorat w Grudziądzu
  86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 39,
 • Inspektorat w Lipnie
  87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 43,
 • Inspektorat we Włocławku
  87-800 Włocławek, ul. Płocka 167,
 • Biuro Terenowe w Golubiu-Dobryniu
  87-400 Golub-Dobrzyń, ul. 1000-lecia 25,
 • Biuro Terenowe w Rypinie
  87-500 Rypin, ul. Mławska 12.

2. W serwisie na stronie internetowej ZUS są publikowane w języku ukraińskim aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

3. W ramach pomocy instytucjonalnej zapewniamy wsparcie uchodźcom z Ukrainy
w zakresie:

 • objęcia ubezpieczeniami w związku z podjęciem zatrudnienia/innej działalności zarobkowej na terytorium Polski,
 • ubiegania się o przyznanie prawa do świadczeń wynikających z ustawodawstwa polskiego,
 • rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS profilu w języku ukraińskim.

4. Wykaz wszystkich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczony jest
na stronie https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe.


 

Fundacja Akademii Rozwoju oferuje dla dzieci z Ukrainy bezpłatne zajęcia z nauki języka polskiego oraz pomoc w nauce innych przedmiotów, a dorosłym obywatelom Ukrainy pomoc w formalnościach. 

Informacje na ten temat można znaleźć na profilu na facebooku (https://www.facebook.com/AkademiaKruszyk/photos/a.847713538761977/1853818494818138/) oraz na na naszej stronie internetowej (http://akademiakruszyk.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/).

Fundacja Akademia Rozwoju dojeżdża na teren gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża, Papowo Biskupie, miato Chełmża.

KONTAKT : 510 910 574, 507 030 840

 • Plakat informacyjny dot. bezpłatnych zajęć dla dzieci z Ukrainy

 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w marcu 2022r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
05.03.2022

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.03.2022

ZASIŁKI STAŁE
18.03.2022

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA MARCA 2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA MARCA 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
18.03.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
29.03.2022


 

Szczegóły pomocy uchodźcom z Ukrainy

Po uzgodnieniach z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i organizacjami charytatywnymi podjęliśmy dalsze działania zabezpieczające przyjeżdżających na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy. Najważniejsze z nich, na chwilę obecną to:

1. Kwatery dla uchodźców

Na chwilę obecną mamy zabezpieczone 90 miejsc dla uchodźców. Pojawili się już pierwsi potrzebujący na naszym terenie. Zostali zakwaterowani i zabezpieczeni we wszystkie podstawowe, potrzebne rzeczy. W czasie najbliższej doby zostaną skierowane do nas kolejne osoby. Nadal zbieramy informacje o wolnych kwaterach, można je zgłaszać za pomocą e-maila na adres m.lewandowska@lysomice.pl.

2. Wyznaczyliśmy punkty zbiórki darów dla uchodźców. Są to:

 • Szkoła Podstawowa w Łysomicach ul. Warszawska 5, nr tel. 56 678 32 23, godz. pracy 7.00-16.00 wtorek do 17.00;
 • Szkoła Podstawowa w Ostaszewie 42, nr tel. 56 674 00 31, godz. pracy 7.00-17.00;
 • Szkoła Podstawowa w Turznie  ul. Parkowa 4 nr tel. 56 645 98 42, godz. pracy 7.00-18.00;
 • Szkoła Podstawowa w Świerczynkach 7,  nr tel. 56 674 09 06, godz. pracy 7.00-16.00, pn., wt., czw. do 19.00;
 • Przedszkole Publiczne Jelonek  Papowo Toruńskie ul. Warszawska 24, nr tel. 56 678 32 83,  godz. pracy 7.00-16.00;
 • Filia Przedszkola Jelonek w Lulkowie 49, nr tel. 691 716 750, godz. pracy 8.30-13.00;
 • Filia Przedszkola Jelonek w Gostkowie 91, nr tel. 783 290 356, godz. pracy 8.30-13.00;
 • Prywatne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach ul. Łąkowa 15, nr tel.  666 819 063, godz. pracy 7.00-16.00;
 • Urząd Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8, nr tel. 56 678 32 22, godz. pracy 7.00-15.00;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, nr tel. 508-394-505, godz. pracy 7.00-15.00.

3. UWAGA! Zbieramy tylko produkty i środki z listy udostępnionej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi):

a) Odzież i okrycie:

 • koce zwykłe i termiczne
 • śpiwory
 • podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • materace
 • ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)

b) Środki higieny i czystości:

 • płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie
 • bielizna damska, męska, dziecięca
 • podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • worki na śmieci, środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji, maski filtrujące lub jednorazowe

c) Żywność:

 • woda
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik) Uwaga! Zabezpieczyć szkło!

d) Inne:

 • zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece
 • zestawy pierwszej pomocy
 • podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – Lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty! I mogą być przechowywane w temperaturze do 260C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności.

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej? UWAGA! Produkty z poniższej listy NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

 1. broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
 2. broń biała
 3. hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
 4. inny sprzęt militarny i paramilitarny
 5. produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
 6. inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

 

Projekt pn. "Aktywni- wygrani!"

 • Plakat informacyjny dotyczący projektu pt. "Aktywni- Wygrani"

Uczestnicy projektu (UP) - 24(14K i 10M) zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 24 osoby niepełnosprawne,  mieszkające lub uczące się na terenie Powiatu Toruńskiego.

II tura – 12 osób – rekrutacja 01.02.2022 r. – 15.02.2022 r.

Każdy uczestnik przed podpisaniem umowy musi dostarczyć zaświadczenie ZUS lub PUP w celu potwierdzenia statusu na rynku pracy oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Opiekunowie podpiszą z UP umowy na wzór kontraktów socjalnych oraz opracują indywidualną ścieżkę reintegracji (IŚR) dla każdego  UP w terminie określonym przez realizatora projektu.

Pierwsza forma wsparcia I i II tury- „Warsztaty efektywnej komunikacji

W ramach projektu są trzy zadani:

1) AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

 1. „Warsztaty efektywnej komunikacji”
 2. „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste”
 3. „Trening motywacji i kompetencji”
 4. „Warsztaty wizażu i autoprezentacji”
 5. „Warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym”
 6. „ABC” zdrowego żywienia  
 7. „Coaching” (dla każdego  indywidualnie )

2) AKTYWIZACJA ZAWODOWA ( II tura od VI 2022 –działania, staże I tura najwcześniej od marca 2022, a II tura najpóźniej od 01 października 2022) :

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe (dla każdego  indywidualnie)
 2. Grupowe doradztwo zawodowe
 3. Grupowe szkolenia zawodowe – po 2 szkolenia zawodowe dla każdej tury
 4. Staże zawodowe 4/5-cio miesięczne

III. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM (I tura od X 2022, II tura od IV 2022):

 1. Wyjście do teatru w Toruniu (CKK Jordanki) - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia
 2. Wyjazd integracyjny do opery w Bydgoszczy - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia
 3. Spotkania integracyjne - sala szkoleniowa na terenie Torunia

Ważne:

 1. Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu,
 2. Każdy z uczestników  bierze udział w min. 2 formach wsparcia z aktywnej integracji,
 3. Dopłata do zakupu sprzętu ( komputer, laptop, telefon) likwidującego bariery w komunikowaniu się.

 

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych(także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

 

Załącznik:


 

Zapraszamy na spotkanie z pracownikiem ZUS

Każdy klient, który będzie potrzebował pomocy przy założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożeniu internetowo wniosku o 500+ będzie mógł skorzystać z pomocy pracownika ZUS, który w dniu 24 lutego w godzinach 10.00 – 14.00 będzie udzielał pomocy w siedzibie GOPS w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19.

Ważne!
Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r.,  czyli zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500 + nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy. 


 

500+

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje już wnioski na bieżąco przyznawane świadczenia wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci). Natomiast od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski  na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. 

Wnioski złożone przed 1 stycznia do ich zakończenia będą nadal realizowane przez dotychczasowe organy. Dlatego osoby, które złożyły wnioski w zeszłym roku, na trwający już okres wypłaty świadczeń (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

Wnioski o 500+ tylko drogą elektroniczną

Aby uzyskać prawo do świadczenia „Rodzina 500+” w nowym okresie, rozpoczynającym się od 1 czerwca 2022 r., należy złożyć wniosek od 1 lutego br. Od tego roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500 + nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy. 

Rozpatrywanie wniosku w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przez ZUS odbywa się w formie elektronicznej. Informacja o przyznaniu świadczenia 500+ będzie znajdowała się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – także, gdy wniosek został złożony przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Przyznane przez ZUS świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wypłata świadczenia 500+ będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w lutym 2022r.

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.02.2022

ZASIŁKI STAŁE
18.02.2022

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA LUTEGO 2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA LUTEGO 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
18.02.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
24.02.2022

 


 

Nabór do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje o możliwości składania wniosków o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) i których dochód nie przekracza 220%  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł dla osoby  samotnie gospodarującej i 1320,00 zł dla osoby w rodzinie. Dochody, na podstawie których weryfikowane jest uprawnienie do w/w programu dotyczą miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. składając wniosek w styczniu 2022 r. należy dostarczyć dochody netto za miesiąc grudzień 2021 r., zaś składając wniosek w lutym 2022 r. dochody na miesiąc styczeń 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Łysomicach telefonicznie pod nr 508-394-505, 501-804-049, 56 674-89-30 bądź mailowo pod adresem sekretariat@gopslysomice.pl.

Wnioski - oświadzczenie wraz z dochodami  można składać do 4 lutego 2022 roku osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach oraz telefonicznie i mailowo na adres sekretariat@gopslysomice.pl.


 

Pomoc żywnościowa POPŻ

Informujemy, że rusza rekrutacja do pomocy żywnościowej z programu POPŻ na rok 2022r. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową zapraszamy do kontatu telefonicznego z pracownikiem socjalnym pod nr:

508-394-505

501-804-049


 

"Wszystko będzie dobrze" kampania Urzędu Marszałkowskiego

W związku z negatywnym i krzywdzącym wizerunkiem edukacji specjalistycznej (specjalnej) wśród społeczeństwa Fundacja Aktywizacji i Integracji stworzyła krótkometrażowy film pt. "Wszystko będzie dobrze" wraz z trzema opiniami ekspertów w tej dziedzinie, dostępny na kanałach Youtube oraz Vimeo. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi.

Cała kampania informacyjna ma uzmysłowić misję edukacji specjalistycznej (specjalnej), której najważniejszym celem jest, poprzez zindywidualizowane podejście, przygotowanie osoby (dziecka ze szczególną niepełnosprawnością) do wypełnienia roli w społeczności w której przyjdzie jej żyć, założyć rodzinę, podjąć aktywność zawodową, realizować pasje oraz tworzyć trwałe i pozytywne relacje.
Kampania realizowana jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=8YI6FExbuR4&t=61s
https://www.youtube.com/channel/UC1m5HMb1uTP8Hd3N7guSneA/videos
https://vimeo.com/user160485391?fbclid=IwAR1tWydaRwGeeRuZ_afOTc48VKG668UDlHHdkJhNz9biA_BHmIzj2KLRVL4


 

Dodatek osłonowy- nowe świadczenie

Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270); w przeliczeniu dochodu nie uwzględnia się utraty i uzyskania dochodu.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Aby dokonać wpisu do w/w ewidencji należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Łysomice, więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://www.lysomice.pl/404,centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:
> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

 •  wnioski można złożyć w biurze podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach w siedzibie przy ul. Warszawskiej 19
 • Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
 • Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 798-320-078 w godzinach od 7:30 do 15:00. Pytania można również kierować przez stronę internetową: sekretariat@gopslysomice.pl
 • Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Więcej informacji można pozyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Wniosek na dodatek osłonowy można pobrać pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 

 • Opis krok po kroku w jaki sposób należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy

 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w styczniu 2022r.

 

DODATKI MIESZKANIOWE
10.01.2022

DODATKI ENERGETYCZNE
DO KOŃCA STYCZNIA 2022

ZASIŁKI STAŁE
20.01.2022

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA STYCZNIA 2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA STYCZNIA 2022

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.01.2022

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
27.01.2022

 


 

Zmiany w 500+

Od stycznia 2022 r. wnioski o 500+ składamy tylko do ZUS

Jeszcze do końca maja 2022 roku GOPS w Łysomicach będzie kontynuować wypłatę przyznanych już świadczeń z programu Rodzina 500+, zaś od stycznia 2022 roku ZUS stopniowo będzie przejmował obsługę programu. W pierwszej kolejności od początku roku ZUS zacznie przyjmować wnioski od rodziców, którzy do tej pory nie korzystali z tego świadczenia np. na nowo narodzone dzieci.

Od nowego roku rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać prawo do świadczenia do 31 maja 2022 r., musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS. Natomiast wszyscy inni rodzice, którzy pobierają już 500+ wniosek na kolejny okres świadczeniowy od czerwca 2022 r. do maja 2023 r. będą mogli złożyć do ZUS od 1 lutego 2022 r.

Wnioski o świadczenie 500+ będą przyjmowane tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia, a pieniądze będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmienia sposób prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów.

UWAGA!

Każdy klient, który będzie potrzebował pomocy przy założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożeniu internetowo wniosku o 500+ będzie mógł skorzystać z pomocy pracownika ZUS, który w dniu 20 stycznia w godzinach 8.00 – 10.00 będzie udzielał pomocy w siedzibie GOPS w Łysomicach pry ul. Warszawskiej 19.

O kolejnych terminach możliwości takich spotkań będziemy informować na bieżąco.

 

 

 


 

Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr DAF.021.1.8.2021.AT Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach, dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach w zamian za dzień świąteczny 1 stycznia 2022r. przypadający w sobotę.

Tego dnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach będzie nieczynny.


 

Środki finansowe w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021"

Informujemy, że Gmina Łysomice otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000 zł brutto
w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021"

 • data: 2021-12-23

 

 • data: 2021-12-23

„WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH NABORACH.
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest do 263 osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) należących do jednej z poniższych grup:

1. osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

2. osób pracujących powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:

 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Planowane jest zrekrutowanie uczestników w ramach 54 naborów.

 • Zostaną zrealizowane nabory dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo (zakłada się przeprowadzenie 26 naborów) w tym:
  -23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowanych zostanie co do zasady 5 osób
  - 3 nabory prowadzone będą dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 40 osób.
 • oraz nabory dla osób pracujących (zakłada się przeprowadzenie 28 naborów) w tym:
  - 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowane zostaną co do zasady 3 osoby
  - 5 naborów prowadzonych będzie dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 39 osób.
 1. Obligatoryjną formą wsparcia w projekcie jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), określającego dokładny zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 2.  Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące dwie formy wsparcia:

a) szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 22 edycje w grupach liczących ok. 10-15 uczestników, 40 godzin szkoleniowych na grupę:

 • „Zagadnienia prawno-organizacyjne” (5 godzin szkoleniowych),
 • „Analiza rynku i prognozowanie popytu” (11 godzin szkoleniowych),
 • „Kosztorysowanie” (8 godzin szkoleniowych),
 • „Plan działań merytorycznych (marketing, dystrybucja itp.)” (8 godzin szkoleniowych),
 • „Plan działań finansowych” (8 godzin szkoleniowych),

b) doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu i poradnictwo psychologiczne (w przypadku zgłoszenia potrzeby przez uczestników, przewiduje się średnio 0,5 godziny zegarowej poradnictwa psychologicznego na uczestnika, nie będzie ono obligatoryjne) w wymiarze średnio 5 godzin zegarowych na osobę.
3. Zaplanowane w projekcie szkolenia "ABC przedsiębiorczości" będzie kończyć się możliwością uzyskania kompetencji potwierdzonych formalnym dokumentem, weryfikowanych w ramach etapów: ETAP I – Zakres, ETAP II – Wzorzec, ETAP III – Ocena, ETAP IV – Porównanie. Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kompetencji.
4. Uczestnikom biorącym udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu (dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia).
5. W przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności.
6. Wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,
7. Wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 594,00 zł netto.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023
Informacja o naborze 47:
numer naboru: 47
dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup: osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
dla kogo (obszar): całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
kiedy: 03.01.2022-14.01.2022

Informacja o naborze 48:
numer naboru: 48
dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup: osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
dla kogo (obszar): miasto Toruń (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie miasta Torunia)
kiedy: 03.01.2022-14.01.2022

Informacja o naborze 49:
numer naboru: 49
dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup: osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
dla kogo (obszar): powiat toruński (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie powiatu toruńskiego)
kiedy: 03.01.2022-14.01.2022

Informacja o naborze 50:
numer naboru: 50
dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup: osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
dla kogo (obszar): powiat chełmiński (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie powiatu chełmińskiego)
kiedy: 03.01.2022-14.01.2022

Informacja o naborze 51:
numer naboru: 51 (nabór rezerwowy nr 5)
dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup: osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
dla kogo (obszar): całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
kiedy: 03.01.2022-14.01.2022

Informacja o naborze 52:
numer naboru: 52
dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
dla kogo (obszar): miasto Bydgoszcz (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie miasta Bydgoszczy)
kiedy: 05.01.2022-17.01.2022

Informacja o naborze 53:
numer naboru: 53
dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
dla kogo (obszar): powiat bydgoski (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie powiatu bydgoskiego)
kiedy: 05.01.2022-17.01.2022

Informacja o naborze 54:
numer naboru: 54
dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
dla kogo (obszar): powiat nakielski (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie powiatu nakielskiego)
kiedy: 05.01.2022-17.01.2022

Informacja o naborze 55:
numer naboru: 55 (nabór rezerwowy nr 6)
dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
dla kogo (obszar): całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
kiedy: 05.01.2022-17.01.2022

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru pod niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 1. ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:

- weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:

 • czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania (dotyczy również wpływu wiadomości mailowej),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem obszaru) – tj. czy kandydat wpisał w formularzu zgłoszeniowym właściwy numer naboru oraz czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą na obszarze, do którego skierowany jest dany nabór (tj. wybrany powiat lub miasto na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego bądź całe województwo kujawsko-pomorskie w zależności od naboru),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem rodzajowym) – tj. czy kandydat posiada status na rynku pracy adekwatny do grupy docelowej (tj. czy jest odpowiednio osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo, jeżeli dany nabór jest skierowany do tej grupy bądź osobą pracującą, jeżeli nabór jest skierowany do tej grupy),
 • czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
 • czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
 • czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione,
 • czy formularz nie zawiera sprzecznych danych (np. co do miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy),
 • czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
 • czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
 • czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem (nie dotyczy załączników przesyłanych w formie skanu, jeżeli skan został wykonany z oryginału dokumentu),

- weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez kandydata:

 • czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zaświadczenia od pracodawcy) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • czy kandydat jest osobą bezrobotną (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza – dot. osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy / weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz aktualnego zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy – dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) lub osobą bierną zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) lub osobą ubogą pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną na umowach krótkoterminowych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną w ramach umów cywilno-prawnych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy)
 • czy kandydat należy do co najmniej jednej z poniższych podgrup (dotyczy osób biernych zawodowo i bezrobotnych):
 • osoba powyżej 50 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • kobieta (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • osoba z niepełnosprawnościami (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoba długotrwale bezrobotna (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza bądź zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy),
 • osoba o niskich kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • czy kandydat zadeklarował zatrudnienie minimum 1 pracownika na umowę o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) – uwaga kryterium dotyczy jedynie wybranych naborów, jeżeli wskazano w ogłoszeniu o naborze,

- weryfikację możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – tj. weryfikacja czy kandydat nie jest wykluczony z otrzymania wsparcia finansowego, ponieważ:

 • posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zawiesił lub miał zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • korzystał i/lub korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza). Z zastrzeżeniem, że wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, który jednocześnie spełnia warunki opisane w pkt. 1 (zgodnie z przywołanym przepisem: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”).

2. ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:

 • kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby z niepełnosprawnościami +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoby długotrwale bezrobotne +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza lub zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu pracy)[4],
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia, tj.  powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, Włocławek, Grudziądz +10 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • punkty mogą się sumować maksymalnie do 26,
 • przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia lub inne dokumenty wskazane powyżej,

3. ocena merytoryczna cz. 2 obejmować będzie przyznanie premii punktowej w wysokości 10 pkt. dla kandydatów, którzy zadeklarują zatrudnienie co najmniej 1 pracownika w ramach umowy o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
4.  ocena merytoryczna cz. 3 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami:

 • zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie, nie później niż 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć,
 • na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, których formularze spełniły wymogi formalne,
 • w przypadku, gdy liczba poprawnych formalnie zgłoszeń przekroczy 2-krotność liczby miejsc dostępnych w danym naborze, do oceny merytorycznej cz. 3 zaproszeni zostaną kandydaci wg liczby punktów z oceny merytorycznej cz. 1 i 2 (do limitu 2-krotności miejsc, uszeregowani od największej do najmniejszej liczby punktów, z zastrzeżeniem, że jeżeli w równolegle prowadzonych naborach do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kwalifikuje się mniej osób, w danym naborze można zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną większą liczbę osób oraz z zastrzeżeniem zapisów w § 5 dotyczących struktury grupy docelowej i koniecznych do osiągnięcia w projekcie wskaźników), w sytuacji równej liczby punktów o zaproszeniu decydować będą następujące kryteria rozstrzygające (w podanej poniżej kolejności):
 • uzyskanie premii punktowej w ramach oceny merytorycznej cz. 2,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby z niepełnosprawnościami,
 • termin złożenia formularza rekrutacyjnego (data i godzina wpływu).

5. w ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną ocenieni zgodnie z poniższymi kryteriami:

- motywacja do udziału w projekcie: od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
- predyspozycje (w tym np. osobowościowe, poziom motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej: od 1 do 30 punktów, przy czym minimum punktowe wynosi 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu),

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

 1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym,
 2. pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 10, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla pocztowego,
 3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres wsparcie@pte.bydgoszcz.pl (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu wsparcie@pte.bydgoszcz.pl bądź kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki,
 4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Więcej informacji na stronie:
https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/wsparciewstarciePTE/


 

Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr Nr DAF.021.1.7.2021.AT Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach, dzień 24 grudnia 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach w zamian za dzień świąteczny 25 grudnia 2021r. przypadający w sobotę.

Tego dnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach będzie nieczynny.


 

Pani
Justynie Wrzesińskiej
opiekunce środowiskowej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy

składają
Kierownik GOPS w Łysomicach
wraz z pracownikami


 

Targi pracy dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Mikołajkowych Targach Pracy on-line dla Osób z Niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, zaplanowanych na 9 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00-13:00. 

Plan wystąpień pracodawców:
9:00 – ROZPOCZĘCIE TARGÓW 
9:10 – Efektum 
9:25 – McDonald’s 

kujawsko-pomorskie: 
9:40 – Ivy Technology
9:55 – Supernova Sp. z o.o. 
10:10 – Gamet S.A. 10:25 - Enpire Sp. z o.o.
10:40 - PRZERWA

zachodniopomorskie: 
10:55 - Cubic Polska sp. z o.o. 
11:10 - Geobike 
11:25 - Outworking – Enea 
11:40 - Bosy Blask sp. z o.o. s.k. 
11:55 – Ekotrade Sp. z o.o. 

pomorskie: 
12:10 – Pogromcy Kurzu 
12:25 - Seargin 
12:40 – Bp Tour

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, pod linkiem:
https://us06web.zoom.us/j/87817469701
meeting ID: 878 1746 9701


 

Zimowisko dla dzieci rolników w roku 2022

Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej proponują 8-dniowe zimowiska w kilku ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k/Zakopanego.
Całkowity koszt zimowiska to 1270 zł, z tego 870 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Termin zimowiska: 22.01.2022 – 29.01.2022

Opłata Rodziców za zimowisko wynosi 400 zł za dziecko.

Biały Dunajec to rodzinna miejscowość skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego, a w pobliskim Zębie mieszka Kamil Stoch. Oprócz tego czeka na dzieci wiele innych atrakcji – narty, baseny, liczne wycieczki, gry i zabawy.
Do 5 stycznia 2022r. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników powinien zatwierdzić naszą ofertę i wskazać na ile osób udzieli nam dofinansowania. W tym terminie powinny już być znane również wytyczne sanitarne związane z pandemią COVID-19. Dopiero wtedy będziemy mogli podać ostateczne miejsce i warunki realizacji zimowiska.

Do końca grudnia br. nastąpi wstępna rekrutacja.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2006 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS 
(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, 
chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga:ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania wyjazdu
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu
(niedostarczenie zaświadczenia skutkuje poniesieniem pełnych kosztów organizacji wypoczynku, tj. 1270 zł)
- Karta uczestnika (5 stron)

Obowiązki Rodziców:
1. Rodzice nie muszą w żaden szczególny sposób wyposażać dziecka, jedynie powinni zapewnić maseczki
do ochrony ust i nosa dziecka.
2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Rodzic ma 
obowiązek poinformować o tym fakcie na etapie rekrutacji. Udział w zimowisku dziecka chorego na chorobę 
przewlekłą jest możliwy tylko po dostarczeniu opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w wypoczynku.
3. Informacja dla Rodziców:
W wypoczynku może wziąć udział dziecko zdrowe i tylko wtedy gdy wszystkie osoby z nim mieszkające są zdrowe:
• Dziecko nie ma w dniu wyjazdu na zimowisko oraz nie miało w ciągu 14 dni przed wyjazdem: kataru, kaszlu, 
gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne objawy chorobowe. 
• Nikt z osób mieszkających z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną lub izolacją domową.
• Żadna z osób mieszkających z dzieckiem nie jest chora lub nie była chora w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem 
zimowiska.
• W dniu wyjazdu Rodzic wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, które przekazuje wychowawcy.
• Na miejscu zbiórki dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę, podwyższona temperatura wyklucza udział 
dziecka w wypoczynku.


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w grudniu 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
03.12.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.12.2021

ZASIŁKI STAŁE
15.12.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA GRUDNIA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA GRUDNIA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
15.12.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
15.12.2021


 

III miejsce w konkursie "Społeczne inicjatywy w kadrze LGD"

Komisja konkursowa składająca się z członków Zarządu LGD Ziemia Gotyku oraz ekspertów do spraw promocji wyłoniła laureatów w konkursie "Społeczne inicjatywy w kadrze LGD": 

I miejsce -  Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim za film "Spotkania międzypokoleniowe Działajmy razem" 

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży za film "Stare i nowe zabawy podwórkowe" 

III miesjce - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach za film "Do dzieła -Centrum Aktywizacji społeczno-zawodowej".

Wszystkim osobom, które polubiły nasz film bardzo dziękujemy!


 

"Bransoletka życia" - Kujawsko - Pomorska Teleopieka

Od  24.11.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach wznawia rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego osoby zamieszkujące na terenie gminy Łysomice otrzymają „bransoletki życia”.

Rekrutacja potrwa od 24.11.2021r. do 26.11.2021r.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (wszystkie trzy łącznie muszą zostać spełnione:
• osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach prosimy o zgłaszanie się wyłącznie osób zamieszkujących na terenie gminy Łysomice),
• osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
• osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (niezbędny dokument potwierdzający, np. kserokopia decyzji z ZUS; obowiązujące kwoty kryterium są wskazane w formularzu zgłoszeniowym);
• doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia): orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny);
• z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; (niezbędny dokument potwierdzający j.w.)
• korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym);
• pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji; (w formularzu po weryfikacji zaznaczy Biuro Projektu);
• będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) (niezbędny dokument potwierdzający (kserokopia));
• prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym).

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:
• formularz zgłoszeniowy,
• dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono w formularzu)


 

Święto Niepodległości

11 listopada 2021 roku obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W 1918 roku po 123 latach zaborów nasza Ojczyzna powróciła na mapę Europy i świata.
Pozostając w wdzięczności oraz szacunku dla Obrońców Ojczyzny mieliśmy okazję oddać hołd pokoleniom walczącym o wolność, którzy byli współtwórcami niepodległego państwa polskiego. Dzięki nim dzisiaj możemy mieszkać i żyć w wolnej Polsce.

Z tej okazji, jak co roku,  Kombatanci z gminy Łysomice otrzymali od Władz podziękowania oraz wyrazy uznania za trud walki o dobro naszej ojczyzny.
Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Pan Robert Kożuchowski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach Pani Anna Tokarska obdarowali Kombatantów z terenu gminy Łysomice upominkową paczką żywnościową oraz gadżetami gminy wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości na co dzień.

 • Upominkowe paczki dla Kombatantów z gminy Łysomice

 

Konkurs

Wszystkich użytkowników Facebooka
zapraszamy do POLUBIENIA naszego filmiku pn.
Do Dzieła- Centr