Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Ogłoszenia

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w marcu 2021r.

PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE
5.03.2021

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE
10.03.2021

ZASIŁKI STAŁE
19.03.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA MARCA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA MARCA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
18.03.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
29.03.2021


 

Termin wydawania żywności

Informujemy, że w dniu 26.02.2021r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00 dla osoby z gminy Łysomice, którzy zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędzie się dystrybucja żywności.

Miejsce odbioru żywności: Toruńskie Centrum CARITAS w Toruń ul. Szosa Bydgoska 1a.

Przy odbieraniu żywności prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowanie odpowiedniej odległości.

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w lutym 2021r.

DODATKI MIESZKANIOWE
10.02.2021

ZASIŁKI STAŁE
19.02.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA LUTEGO 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA LUTEGO 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
18.02.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
25.02.2021


 

UWAGA!
OD 01.06.2021 r. ROZPOCZYNA SIĘ NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY
2021/2022 W PROGRAMIE „RODZINA 500+"

 • Logo programu "Rodzina 500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.
Wnioski należy składać w terminie:

od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. — wyłącznie wnioski w wersji elektronicznej, za pośrednictwem:

od 1 kwietnia 2021 r. wnioski w wersji elektronicznej oraz w formie tradycyjnej, tj. papierowej:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice (w godzinach urzędowania Ośrodka)
 • za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach Warszawska 19, 87-148 Łysomice

Wniosek można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019 lub z naszej strony internetowej w zakładce - dokumenty do pobrania.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.  Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy 2019/2020 trwa do 31.05.2020.

Z uwagi na fakt, że składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 odbywać się będzie w trwającym jeszcze starym okresie świadczeniowym 2019/2021, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i prawidłowe określenie okresu świadczeniowego w składanych wnioskach elektronicznych i papierowych, jak również prawidłowe wybranie organu, do którego składacie Państwo wniosek (w przypadku wniosków elektronicznych).

Dlatego jeśli ubiegają się Państwo o świadczenie wychowawcze na dzieci, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r., to w składanym wniosku na nowy okres świadczeniowy należy wskazać okres 2021/2022.

Z uwagi na trwający stan epidemii, a także obowiązujący reżim sanitarny oraz w trosce o Państwa zdrowie, jak również o zdrowie naszych pracowników zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, to pozwoli Państwu na uniknięcie wyczekiwania w kolejkach.

W razie pytań czy wątpliwości można się kontaktować z GOPS w Łysomicach:

 • telefonicznie pod numerem: 56 674-89-30 bądź 798-320-078,
 • mailowo: sekretariat@gopslysomice.pl

 

"Dopłaty do czynszu"

Kto może się ubiegać?

Dopłaty do czynszu przysługują najemcom i podnajemcom lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo należy spełniać następujące warunki:

 • wnioskodawca wynajmował lub podnajmował mieszkanie przed 14 marca 2020 r. (może być inne niż wynajmowane obecnie),
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego w 2019 r.
 • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Dopłaty do czynszów są przyznawane razem z dodatkiem mieszkaniowym jako jego część. Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy wraz z dopłata do czynszu należy kontaktować się z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach pod nr tel.: 508-394-505. Czas na składanie wniosków o dopłatę do czynszu jest do 31.03.2021r.

Dopłaty do czynszu są przyznawane na okres 6 miesięcy. Można je otrzymać tylko raz.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu to maksymalnie 75 proc. stawki czynszu, ale nie więcej niż 1500 zł miesięcznie.

Przypominamy, że aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

 • Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
  • umowę najmu;
  • umowę podnajmu;     
  • umowę użyczenia;
  • akt własności;
  • spółdzielcze prawo do lokalu;
  • wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego.
 • Spełniać kryterium dochodowe:
  • Ustalając prawo do dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym, które tworzą osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale także osoby nie spokrewnione ze sobą, np. konkubenci.
  • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych. Do dochodu nie wlicza się śiadczeń pomocy materialnej dla uczniów , dodatków dla sierpt zupełnyc, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tyt. urodzenia dziecka , pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych , zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej  dla niektórych emerytów , rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia wychowawczego (500+), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systeme pieczy zastępczej(rodziny zastępcze), 0 5m2 
  • Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 
  • Obecnie dochód w gospodarstwie jednoosobowym może wynosić 2100,00 zł (brutto), a w gospodarstwie wieloosobowym 1500,00zł (brutto). 
  • Jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone - dodatek mieszkaniowy będzie niższy. Zostanie pomniejszony o wysokość kwoty jaką przekracza kryterium.
 • Spełniać normy powierzchni użytkowej:
  • 1 osoba - powierzchnia normatywna - 35 m (+ 30% = 45,5 m);
  • 2 osoby - powierzchnia normatywna - 40 m (+ 30% = 52 m);
  • 3 osoby - powierzchnia normatywna - 45 m (+ 30% = 58,5 m);
  • 4 osoby - powierzchnia normatywna - 55 m (+ 30% = 71,5 m);
  • 5 osób - powierzchnia normatywna - 65 m (+ 30% = 84,5 m);
  • 6 osób - powierzchnia normatywna - 70 m (+ 30% = 91 m),

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszającą się na wózku, lub jej niepełnosprawność wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.


Jeżeli spełnione są powyższe warunki, należy:

 • Udać się z wnioskiem do zarządcy (administratora) domu w celu potwierdzenia danych na wniosku oraz pobrania wydruku opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek.
 • Poza wnioskiem zarządca domu wypełnia kartę lokalu (nie dotyczy osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych).
 • Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 • Udokumentować dochody rodziny za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składa się wniosek.
 • W przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w centralne ogrzewanie lub/i ciepłą wodę lub/i gaz przewodowy należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (zużycie kilowatogodzin).

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków w styczniu 2021r.

DODATKI MIESZKANIOWE
08.01.2021

ZASIŁKI STAŁE
20.01.2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA STYCZNIA 2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE
DO KOŃCA STYCZNIA 2021

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA
20.01.2021

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE, SPECJALNE CELOWE
27.01.2021


 

"Czyste powietrze"

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r.
Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW”), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej: programem). Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:
1. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
2. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR .
3. Gospodarstwo domowe tworzą:
- osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
- osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
5. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
- rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
- gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowaw art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
6. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR.
7. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
- imię i nazwisko;
- numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- adres miejsca zamieszkania;
- adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
8. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
9. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
10. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia (projekt tego rozporządzenia został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji):
- wzór żądania wydania zaświadczenia,
- wzór zaświadczenia.

Wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Spoełcznej w Łysomicach ul. Warszawska 19 w godzinach urzędowania Ośrodka ( pon- pt godz. 730-1515 we wtorki do 7 30-1630.

W sprawie pytań dotyczących złożenia wniosku należy skontaktować się z pracownikami Ośrodka pod następującymi numerami telefonów 798-320-078  i 56 674- 89-30.

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze znajdziecie Państwo pod adresem

    https://czystepowietrze.gov.pl

 

następna strona »

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu