Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Ogłoszenia

Dobry Start

 

Wniosek o świadczenie Dobry Start  można składać online

od 1 lipca

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ 
 • przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS
 • od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pmocy Społecznej w Łysomicach. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.


 

Stypendia Pomostowe na rok 2020/2021

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ogłosiła

XIX Edycję Programu Stypendiów Pomostowych

W roku akademickim 2020/2021 na studentów czekają stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Program w segmencie IA skierowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tysięcy mieszkańców – co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2020 roku). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
 • o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym minimum 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Kandydat do stypendium, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 14 września 2020 roku (do godziny 16:00), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz)
w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 roku.

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka ( tel. 052-525-08-34)


 

Projekt pn. "Zdobywam kwalifikacje - zdobywam pracę!"

W związku z realizacją przez iT Consulting sp. z o.o. wraz z partnerem Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała projektu „Zdobywam kwalifikacje - zdobywam pracę!”, który swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa kujawsko - pomorskiego informuje o trwającej rekrutacji do projektu wśród osób pozostających bez zatrudnienia, którzy nie widnieją w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy.

Projekt skierowany jest do:

 • osób młodych (przedział wiekowy 18-29 lat),
 • pozostających bez zatrudnienia,
 • zamieszkujących teren województwa kujawsko-pomorskiego,
 • niezarejestrowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach projektu gwarantowane są:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia i aktualizacji IPD,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy,
 • Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji.


Osoba do kontaktu:

Agnieszka Basiak
email: agnieszka.itconsulting@gmail.com
tel: 884 151 821

Anna Napierała
email: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu
tel: 884 152 598

Marta Binkowska
email: rekrutacje.itconsulting@gmail.com
tel: 886 468 299

Biuro Projektu: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

 


 

500+ ważne informacje dla rodziców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach przypomina, że w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”

Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenie przyznane do końca maja 2021 r. Rodzice możecie być spokojni!

Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków na nowy okres świadczeniowy. W oparciu o  wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego. Wówczas, by uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać przez internet od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia.

 


 

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras od lat zajmuje się organizowaniem kolonii letnich dla dzieci rolników z całej Polski. W tym roku Stowarzyszenie organizuje wyjazd dla dzieci rolników z gminy Łysomice do Białego Dunajca w terminie 11.07.2020r. - 20.07.2020r , opłata dla dzieci rolników wynosi 400 zł. Liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS) to 10 osób.
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych zapewnia pełną organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie gminy Łysomice), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci. Pobieramy jedynie 400,00 zł opłaty. Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł może być pokryta m.in.: ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin (na koloniach realizowany jest program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej) z opłat wnoszonych przez rodziców. Kolonie spełniają wszystkie wymagania sanitarne. Wdrożyliśmy zalecenia zawarte w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży”, będziemy również na bieżąco dostosowywać nasze wyjazdy do aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych odpowiednich służb. Podkreślamy, że jako duży organizator kolonii, jesteśmy pod stałą kontrolą sanepidu, straży pożarnej, kuratoriów oświaty, Funduszu Składkowego itd. 100% naszych turnusów dla dzieci rolników jest kontrolowanych przez te służby. 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
-  zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. Karta uczestnika (4 strony)
 W ramach współpracy z Państwem prosimy o:
- przeprowadzenie rekrutacji dzieci (sporządzenie listy uczestników kolonii, zebranie dokumentów)
- przekazanie rodzicom informacji o koloniach, godzinie wyjazdu, miejscu zbiórki itp.
- jeśli opłatę za wypoczynek wnoszą rodzice, o ile to możliwe, prosimy o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy od rodziców. Jeśli taka zbiórka nie jest możliwa prosimy przekazać rodzicom, że pieniądze należy włożyć dziecku do bagażu – po przyjeździe do ośrodka kolonijnego kierownik kolonii zbierze od dzieci pieniądze.
- Na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu wychowawca/kierowca, ze względów organizacyjnych, nie zbiera pieniędzy od
rodziców. 

Obowiązki Rodziców:
1. Rodzice nie muszą w żaden szczególny sposób wyposażać dziecka, jedynie powinni zapewnić: mydło, środek do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki.
2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcie na etapie rekrutacji. Udział w koloniach dziecka chorego na chorobę przewlekłą jest możliwy tylko po dostarczeniu opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
3. Informacja dla Rodziców:
W koloniach może wziąć udział dziecko zdrowe i tylko wtedy gdy wszystkie osoby z nim mieszkające są zdrowe:
- Dziecko nie ma w dniu wyjazdu na kolonie oraz nie miało w ciągu 14 dni przed koloniami: kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne objawy chorobowe.
-  Nikt z osób mieszkających z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną
-  Żadna z osób mieszkających z dzieckiem nie jest chora lub nie była chora w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kolonii
-  W dniu wyjazdu Rodzic wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, które przekazuje wychowawcy
-  Na miejscu zbiórki dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę, podwyższona temperatura wyklucza udział dziecka w koloniach.
- Uczestnik i osoby mu towarzyszące w dniu wyjazdu na kolonie i w dniu odbioru Uczestnika z kolonii muszą mieć zakryte usta i nos (nosić maseczki). 


 

Informacja dotycząca godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr Nr DAF.021.1.3.2020.AT Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach, dzień 12 czerwca 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach w zamian za dzień świąteczny 15 sierpnia 2020r. przypadający w sobotę.

Tego dnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach będzie nieczynny.


 

Informator dla Seniora – kolejna edycja

Gminny Ośrodek Pomocy SPołecznej w Łysomicach zaprasza do lektury nowej wersji „Informatora dla Seniora”, który został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Znajdą tam Państwo informacje na temat instytucji działających na rzecz osób starszych, dedykowanej oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także zasad przyznawania świadczeń i wsparcia.

Więcej informacji na stronie https://www.rops.torun.pl/1152-informator-dla-seniora-kolejna-edycja .

 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków na m-c czerwiec 2020


PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.06.2020

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
10.06.2020


ZASIŁKI STAŁE
19.06.2020


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA MIESIĄCA CZERWCA 2020


ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIA SZKOLNE
DO KOŃCA MIESIĄCA CZERWCA 2020


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
24.06.2020


ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE
24.06.2020

 
Terminy wydawania żywności

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach informuje, że od dnia 20 maja 2020 roku (środa) rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Miejsce odbioru żywności:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice.

Prosimy o odbiór żywności zgodnie z wyznaczonymi indywidualnie terminami oraz zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.


 

Projekt pt. : "Nowa jakość na Kujawsko - Pomorskim rynku pracy"

Na terenie Woj. Kujawsko-Pomorskiego rusza projekt pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy’’ w ramach  RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

Cel główny projektu
 
Celem głównym projektu „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy” jest poprawa sytuacji zawodowej 120 osób (72K i 48M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia (os.fiz. pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC) osiągnięta dzięki ich uczestnictwu we wsparciu zakładającym doradztwo zawodowe wraz z IPD, szkolenia kursy oraz pośrednictwo. 
Projekt jest skierowany do 120 osób (72K i 48M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących powyżej 29 roku życia (os.fiz. pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC). Uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

Grupę docelową tworzą:

 • 80 osób to osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych powyżej 29 roku życia,
 • 40 osób to osoby ubogie pracujące powyżej 29 roku życia,
 • 120 osób to liczba uczestników.    

Projekt zakłada preferencje w dostępnie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Szkolenia zawodowe i kursy Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Szkolenia realizowane w projekcie pełnią następujące warunki: 1. Każdorazowo, uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone walidacji i certyfikacji, 2. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym, 3. Każdemu uczestnikowi szkoleń wydany zostanie certyfikat rozpoznawany w danej branży lub świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, a w przypadku kompetencji, dokument potwierdzający ich nabycie, zawierający informacje nt. uzyskanych efektów uczenia się w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wsparcie będzie dostępne dla wszystkich uczestników projektu. Równość dostępność: możliwość wyboru szkoleń, elastyczne godziny zajęć brak barier architektonicznych. 

W ramach szkoleń uczestnikom projektu zostanie zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW/OC. 

Rekrutacja uczestników 
Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze (na prośbę kandydatów godziny oraz dni będą wydłużone po wcześniejszym umówieniu się) zlokalizowanym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (w przypadku trudności zostaną otworzone dodatkowe punkty rekrutacyjne).  

Etapy rekrutacji: 

 1. Zebranie formularzy- dokumenty będą zbierane w biurze projektu.
 2. Weryfikacja formularzy pod kątem uchybień oraz kwalifikowalności danej osoby do projektu.
 3. Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki: -osoby, które były uczestnikiem projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO-1 pkt., -osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta trącące funkcje społeczno-gospodarcze-2 pkt., -osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym-1 pkt., -osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych- 1 pkt.
 4. Po zebraniu co najmniej 20 formularzy w miesiącu zostanie na stronie internetowej i w biurze projektu opublikowana lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa.  
 5. Osoby z listy rezerwowej włączone będą do projektu w momencie niespodziewanych rezygnacji zrekrutowanych do projektu osób z listy podstawowej oraz w przypadku gdy ze względu na problemy z rekrutacją mógłby zostać zaburzony harmonogram realizacji projektu do momentu zakończenia realizacji zadania.

Zachęcamy do poinformowania potencjalne osoby o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dubienka 2 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 , Email: torun@euro-konsult.pl. 


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków na m-c maj 2020

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
08.05.2020


ZASIŁKI STAŁE
20.05.2020


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
11.05.2020


ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIA SZKOLNE
21.05.2020


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
DO KOŃCA MIESIĄCA MAJA 2020


ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE
26.05.2020


PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.05.2020


 

Planowany harmonogram wypłat zasiłków na m-c kwiecień 2020

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
10.04.2020


ZASIŁKI STAŁE
20.04.2020


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE "500+"
DO KOŃCA MIESIĄCA KWIETNIA 2020


ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIA SZKOLNE
DO KOŃCA MIESIĄCA KWIETNIA 2020


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
DO KOŃCA MIESIĄCA KWIETNIA 2020


ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE
27.04.2020


PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
05.04.2020


 

Teleporady psychologiczne

Drodzy Mieszkańcy!

Z myślą o Was uruchomiliśmy numer telefonu w ramach TELEPORAD PSYCHOLOGICZNYCH:

510 162 315

Nasi specjaliści czekają na Państwa telefony CODZIENNIE W GODZINACH OD 10:00 DO 14:00.

INNE  NUMERY TELEFONÓW:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

800 120 002

- Ogólnopolska całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów:

800 080 222

-Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

116 111

 


 

Drodzy Seniorzy!

W związku z obecnie panującą epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 osoby starsze znalazły się w grupie zwiększonego ryzyka. Zespół fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej podjął wyzwanie i postanowił pomóc seniorom, zbierając dla nich wiedzę o tym, kto, gdzie i jak pomaga osobom starszym oraz skompletował w jednym miejscu najważniejsze i czytelne informacje o obecnej sytuacji.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zachęca do odwiedzenia strony https://abcsenior.com na której znajdują się możliwie kompletne i sprawdzone informacje potrzebne seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie. Portal dedykowany jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

Na platformie ABCsenior.com powstała m.in. wyszukiwarka nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów. Są tam również informacje o bieżącej sytuacji w kraju, wykaz najważniejszych telefonów oraz mapa szpitali zakaźnych. Ważnym elementem portalu jest forum „porozmawiaj ze mną” oraz porady psychologów, a także możliwość rozmów z psychologiem online lub przez telefon. Znaleźć można także zbiór wirtualnych wycieczek po muzeach, parkach oraz spektakle teatralne i multimedialne zajęcia.


 

Pomoc dla seniorów

Seniorom i osobom chorym koronawirus zagraża najbardziej. Dlatego powinny one w najbliższym czasie pozostać w domach i nie zwiększać ryzyka zarażenia.
W okresie walki z epidemią koronawirusa, który najgroźniejszy jest dla osób starszych i chorych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach oferuje pomoc dla potrzebujących. Będzie ona obejmowała zakupy żywności, środków czystości czy leków przez wolontariuszy.

W przypadku konieczności dostarczenia leków i żywności prosimy o kontakt telefoniczny GOPS w Łysomicach - tel.: (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia proszę dzwonić pod numer alarmowy 112.

O zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków możecie poprosić Państwo rodzinę lub sąsiadów. Jeśli jednak nie macie do kogo się zwrócić, zadzwońcie na specjalnie przeznaczony do tego numer telefonu. Wolontariusze zakupią leki, żywność, środki higieniczne.
Apelujemy do seniorów, żeby jednocześnie uważali na próby oszustw. Działania będą podejmowanie jedynie na wyraźną prośbę telefoniczną lub mailową osób potrzebujących. Jeśli potrzebujący nie potwierdzi przez telefon zapotrzebowania na zakupy, a pojawi się u niego ktoś kto ma rzekomo je zrobić, prosimy o czujność.

Zachęcamy do kontaktu także osoby, które chciałyby włączyć się w akcję jako wolontariusze. Ważne jest bowiem, by nie zapominać o potrzebujących z bliskiego sąsiedztwa i pomóc osobom o obniżonej odporności unikać konieczności wychodzenia na zewnątrz. Pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy naszym sąsiadom.

Jeżeli chcesz pomóc jako wolontariusz, nie czekaj, zgłoś się pod numerem telefonu: (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach lub napisz e-mail na adres: sekretariat@gopslysomice.pl

 


 

Prośba do mieszkańców

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszej siedzibie jedynie do spraw koniecznych i pilnych. Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami GOPS telefonicznie, internetowo bądź korespondencyjnie. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z następującymi pracownikami:

PRACOWNICY SOCJALNI

Kalinowska Aneta
tel. 508-394-505
e-mail: a.kalinowska@gopslysomice.pl

Monika Frankowicz
tel. 508-394-505
e-mail: m.frankowicz@gopslysomice.pl

Aleksandra Ostrowska
tel. 501-804-049
e-mail: a.ostrowska@gopslysomice.pl

Anna Cieplak  
e-mail: a.cieplak@gopslysomice.pl
w zastępstwie: Aleksandra Król
e-mail: a.kielkowska@gopslysomice.pl
tel. 501-804-049

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Małgorzata Olszewska
Tel. 798-320-078
e-mail: m.olszewska@gopslysomice.pl

STYPENDIA SZKOLNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Monika Kałaska
Tel. 798-320-078
e-mail: m.kalaska@gopslysomice.pl

KARTA DUŻEJ RODZINY,  ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Renata Auguścińska-Szymańska
Tel. 798-320-078
e-mail: r.auguscinska@gopslysomice.pl

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Beata Kozieł
Tel. 798-320-078
e-mail: b.koziel@gopslysomice.pl

DODATKI MIESZKANIOWE

Anna Kutyła
Tel. 508-394-505
e-mail:a.kutyla@gopslysomice.pl


 

Seniorzy!

W przypadku konieczności dostarczenia leków i żywności prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysomicach - tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049, w godzinach od 8:00 do 15:00.
W przypadku zagrożenia życia i zdrowia proszę dzwonić pod numer alarmowy 112.


 

Koronawirus ZARZĄDZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r.

 • Numery alarmowe dotyczące zachorowań na koronawirusa
  Numery alarmowe dotyczące zachorowań na koronawirusa
 • Dziesięć rad jak skutecznie uniknąć zarażenia koronawirusem
  Dziesięć rad jak skutecznie uniknąć zarażenia koronawirusem

Dziesięć rad jak uniknąć zarażenia koronawirusem

Wobec ekspansji koronawirusa na całym świecie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił w piątek w Genewie "Dziesięć rad jak uniknąć zarażenia koronawirusem".

 1. Myć często ręce z użyciem środka antyseptycznego, a jeśli nie mamy go pod ręką - wodą i mydłem. Wirus może być przenoszony przy dotykaniu zakażonych powierzchni lub przez kontakt z osobami chorymi, a ostrożne zachowanie zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Regularnie czyścić takie powierzchnie, jak blaty biurek w miejscach pracy bądź stołów w kuchni.
 3. Upewniać się, czy informacje o Covid-19 pochodzą z wiarygodnych źródeł, takich jak krajowe instytucje służby zdrowia, personel medyczny czy sama WHO. Należy np. pamiętać, że infekcja zaczyna się zazwyczaj od gorączki i suchego kaszlu, nie zaś od dolegliwości w rodzaju kataru.
 4. Unikać podróży, gdy mamy gorączkę lub kaszel. Jeśli choroba dosięgnie nas w czasie podróży samolotem, należy niezwłocznie poinformować załogę, a po powrocie do domu skontaktować się z zawodowym personelem medycznym i opowiedzieć skąd właśnie powróciliśmy.
 5. Należy kichać i kaszleć zasłaniając się rękawem (nie dłonią) lub używać jednorazowej chusteczki, którą trzeba niezwłocznie wyrzucić do śmieci i umyć ręce.
 6. Jeśli masz więcej niż 60 lat i problemy ze zdrowiem w rodzaju niewydolności sercowo-naczyniowej lub oddechowej bądź cukrzycy ryzyko ciężkiej choroby w razie zakażenia zwiększa się. Dlatego należy podejmować dodatkowe środki ostrożności, unikać zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo o kontakt z potencjalnymi źródłami zakażenia.
 7. Jeśli poczujemy się źle, należy pozostać w domu i wezwać lekarza lub zawodowego pielęgniarza, który powinien zapytać nas o symptomy złego samopoczucia, dokąd podróżowaliśmy i z kim kontaktowaliśmy się.
 8. Jeśli zachorujemy, należy pozostać w domu, odizolować się od pozostałych członków rodziny - również podczas posiłków - i korzystać z osobnych nakryć, talerzy, półmisków.
 9. W razie uczucia duszności wezwać lekarza.
 10. To naturalne, iż żyjąc w otoczeniu atakowanym przez chorobę, odczuwamy niepokój. Należy poszukiwać sposobu, jak sobie w tej sytuacji poradzić, szukać pomocy i sposobu zagwarantowania sobie bezpieczeństwa w miejscu pracy, szkole czy miejscu kultu religijnego.
 • Infolinia NFZ_koronawirus
  Infolinia NFZ_koronawirus
 • Koronawirus- jak zapobiegać zakażeniu
  Koronawirus- jak zapobiegać zakażeniu
 • Koronawirus - pamiętaj
  Koronawirus - pamiętaj
 • Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem
  Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem
 • Jak skutecznie myć ręce
  Jak skutecznie myć ręce

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy? Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony? Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem? Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.


 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 • Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


W przypadku konieczności dostarczenia leków i żywności prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łysomicach - tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078501-804-049, w godzinach od 8:00 do 15:00.

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia proszę dzwonić pod numer alarmowy 112.


 

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.

Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus (link do strony zewnętrznej)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Przykład
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS (plik docx 15kb).

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Numer Infolinii ZUS

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:

 • ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
 • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

 

Informacja o zawieszeniu działalności oświatowo-kulturalnej dot. Gminy Łysomice

W związku z decyzjami podjętymi przez władze państwowe w zakresie bezpieczeństwa ryzyka zakażenia koronowirusem, decyzją Wójta Gminy Łysomice od dnia 12 marca 2020 roku na terenie Gminy Łysomice wprowadza się następujące ograniczenia:

 • zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:
  • Szkołach Podstawowych
  • Przedszkolach publicznych i niepublicznych
  • Publicznych Bibliotekach Gminnych 
  • orlikach i boiskach wielofunkcyjnych.
    
 • odwołuje się:
  • zawody sportowe i turnieje
  • zebrania wiejskie
    
 • ogranicza się organizowanie imprez pod patronatem Gminy Łysomice i sołectw wiejskich na terenie Gminy.

Zaleca się unikanie dużych skupisk ludzkich.


 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410


 

następna strona »

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu