Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Do dzieła! Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej

Nabór na stanowisko doradca ds. przedsiębiorczości

 • poziom_kolor

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 2/2021
Doradca ds. przedsiębiorczości
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

 

 1. Wymagania niezbędne
 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
 • Umiejętność motywowania
 • Sumienność, uczciwość, samodzielność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Indywidualne spotkania z uczestnikami projektu dotyczące aktywizacji w zakresie przedsiębiorczości.
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej– karty pracy.
 1. Informacja o warunkach na stanowisku pracy

Wymiar czasu pracy 66 godzin w trakcie trwania całego projektu poprzez spotkania indywidualne z 11 osobami po 6 godzin z każdą. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu oraz w jedną sobotę w miesiącu zgodnie z ustalanym harmonogramem, (godziny ustalone będą w zależności od potrzeb uczestników) w okresie luty – kwiecień 2021 r. Praca  indywidualna z osobami  niepracującymi powyżej 18 roku życia zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  świetlica  wiejska w Ostaszewie oraz w zależności od potrzeb praca zdalna. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

 1. Wymagane dokumenty
 • CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno –zawodowej” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
 • Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
 • Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   terapeuty,
 • Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w ramach projektu  „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 10.02.2020 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia).

Anna Tokarska
Kierownik
GOPS Łysomice


 

Nabór na stanowisko doradca zawodowy

 • poziom_kolor

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 1/2021
Doradca zawodowy
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

 1. Wymagania niezbędne
 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
 • Umiejętność motywowania
 • Sumienność, uczciwość, samodzielność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Indywidualne spotkania z uczestnikami projektu dotyczące aktywizacji zawodowej.
 • Spotkania z uczestnikami projektu dotyczące coachingu grupowego.
 • Opracowanie indywidualnych planów działań dla uczestników projektu.
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej– karty pracy.
 1. Informacja o warunkach na stanowisku pracy
  Wymiar czasu pracy 106 godzin w trakcie trwania całego projektu, w tym 40 godzin coaching grupowy i 66 godzin spotkania indywidualne z 11 osobami po 6 godzin z każdą. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu oraz w jedną sobotę w miesiącu zgodnie z ustalanym harmonogramem, (godziny ustalone będą w zależności od potrzeb uczestników) w okresie luty – kwiecień 2021 r. Praca  indywidualna z osobami  niepracującymi powyżej 18 roku życia zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  świetlica  wiejska w Ostaszewie oraz w zależności od potrzeb praca zdalna. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.
 1. Wymagane dokumenty
 • CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno –zawodowej” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
 • Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
 • Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   terapeuty,
 • Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu  „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 10.02.2020 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia).

Anna Tokarska
Kierownik
GOPS Łysomice

 


 

 • poziom_kolor

Nabór na stanowisko dietetyk

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”, przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 15/2020
DIETETYK
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

 1. Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe dietetyka lub ukończone kursy z zakresu dietetyki potwierdzone uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie dietetyka – specjalisty ds. żywienia indywidualnego,
 • Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

        2. Wymagania dodatkowe

 • Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
 • Umiejętność motywowania
 • Sumienność, uczciwość, samodzielność.

        3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Indywidualne spotkania z uczestnikami projektu dotyczące edukacji zdrowotnej,
 • Udzielanie konsultacji i porad w temacie zdrowego odżywiania,
 • Przedstawienie zasad prowadzenia zdrowej diety,
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej– karty pracy.

       4. Informacja o warunkach na stanowisku pracy

Wymiar czasu pracy 30 godzin w trakcie trwania całego projektu. Zajęcia odbywać się będą przez pierwsze dwa miesiące dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki i czwartki oraz w jedną sobotę w miesiącu, od 3 miesiąca zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu oraz w jedną sobotę w miesiącu (godziny ustalone będą po rekrutacji w zależności od potrzeb uczestników). Praca indywidualna z osobami niepracującymi powyżej 18 roku życia zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy - świetlica wiejska w Ostaszewie bądź w zależności od potrzeb praca zdalna. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

      5. Wymagane dokumenty

 • CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno –zawodowej” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
 • Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
 • Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku terapeuty,
 • Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko dietetyka w ramach projektu Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 17.11.2020 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia).

Anna Tokarska 
Kierownik GOPS Łysomice

 


 

 • poziom_kolor

Informacja o realizacji projektu pn. „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach pragnie poinformować, iż realizuje projekt pn. „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Całkowita wartość projektu wynosi 127.469,84 zł, z czego pozyskano dofinansowanie w kwocie 121.096,34 zł.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 roku do 31.05.2021 roku.
Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru LSR (Gminy: Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasto Chełmża).
W ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej” przewidziano dla  uczestników następujące formy wsparcia:

 1. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” zajęcia grupowe ( 15 osób x 80 godzin);
 2. „Trening motywacyjny” zajęcia indywidualne ( 15 osób x 3 godziny);
 3. Edukacja zdrowotna (15 osób x 30 godzin)
 4. indywidualne poradnictwo psychologiczne ( 15 osób x średnio 2 godziny);
 5. indywidualne poradnictwo prawne (15 osób x średnio 2 godziny);
 6. spotkanie integracyjne o charakterze aktywizacji społecznej ( 1 edycja dla 15 osób)
 7. Kurs samoobrony (15 osób x 30 godzin)
 8. cykle spotkań o tematyce:
 • florystycznej np. przygotowanie wieńców adwentowych, ozdób świątecznych (15osób x 15 godzin)
 • krawieckiej np. szycie toreb, fartuszków (15 osób x 15 godzin)
 • tworzenie świec bądź mydełek (15 osób x 15 godzin)

     9. aktywizacja zawodowa indywidualna (11 osób x 6 godzin) i grupowa (11 osób x 40 godzin)
    10.kursy zawodowe w zależności od predyspozycji uczestnika (dla 11 osób)

W ramach udziału w projekcie dla uczestników projektu przewidziano możliwość skorzystania ze świadczeń dodatkowych :
1. zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe i staż zawodowy( dla 11 osób)
2. stypendium szkoleniowe (dla 11 osób)
3. wyżywienia oraz przerwy kawowej podczas treningów grupowych (15 osób);
4. ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu (15 osób).


 

 • poziom_kolor

Nabór na stanowiska pracy w ramach projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ogłasza nabór na stanowiska pracy w ramach projektu "Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno - zawodowej" w Gminie Łysomice dla terapeuty, socjoterapeuty, psychologa, prawnika oraz coacha.
Szczegóły w załącznikach poniżej.

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu