Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

NABORY (Lider dla Rodzin)

Nabór na stanowisko lider/ animator społeczny

 • Logotypy unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 6/2022
LIDER / ANIMATOR SPOŁECZNY
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie umozliwiające prowadzenie animacji społecznych
3) Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1) Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
2) Umiejętność motywowania
3) Sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Motywowanie, wspieranie, zachęcanie i aktywizacja uczestników do brania udziału w zajęciach projektu
2) Organizacja zajęć dla uczestników podczas wyznaczonych spotkań
3) Współpraca przy organizacji warsztatów
4) Ułatwienie kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców
5) Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności społecznej
6) Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych
7) Animowanie wśród uczestników dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia
8) Nadzór nad listą obecności

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy
Wymiar czasu pracy średnio 20 godzin miesięcznie( każdorazowo w czasie funkcjonowania klubu), łącznie 100 godzin w trakcie trwania całego projektu.  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00. Praca  w grupach z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5. Wymagane dokumenty
1) CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3) Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5) Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6) Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7) Oświadczenie kandydata o braku  przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   lider / animator społeczny,
8) Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9) Kwestionariusz osobowy,
10) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko lidera/ animatora społecznego w ramach projektu  Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 28.02.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).9 b,

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

 


 

Nabór na stanowisko terapeuty rodzinnego

 • Logotypy unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 5/2022
TERAPEUTA RODZINNY
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe kierunkowe
3) Udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1) Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
2) Umiejętność motywowania
3) Sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Grupowe spotkania z uczestnikami projektu dotyczące radzenia sobie z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,
2) Nauka wspólnej konwersacji w rodzinach
3) Nauka wspólnego spędzania czasu.

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy
Wymiar czasu pracy średnio 16 godzin łącznie w trakcie trwania całego projektu – 4 spotkania po 4 godziny.  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00. Praca  w grupach z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5.Wymagane dokumenty
1) CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3) Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5) Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6) Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   terapeuty rodzinnego,
8) Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9) Kwestionariusz osobowy,
10) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko terapeuty rodzinnego w ramach projektu  Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 28.02.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

 


 

Nabór na stanowisko dietetyka

 • Logotypy unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 4/2022
DIETETYK
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe kierunkowe dietetyka lub ukończone kursy z zakresu dietetyki potwierdzone uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie dietetyka – specjalisty ds. żywienia indywidualnego,
3) Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1) Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
2) Umiejętność motywowania
3) Sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Grupowe spotkania z uczestnikami projektu dotyczące edukacji zdrowotnej,
2) Udzielanie porad w temacie nawyków żywieniowych,
3) Przedstawienie zasad prowadzenia zdrowej diety,
4) Prowadzenie dokumentacji projektowej– karty pracy.

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy
Wymiar czasu pracy 6 godzin łącznie w trakcie trwania całego projektu - 3 spotkania po 2 godziny.  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00 . Praca  w grupach z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5.Wymagane dokumenty
1. CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3. Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5. Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6. Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7. Oświadczenie kandydata o braku  przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   dietetyka,
8. Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9. Kwestionariusz osobowy,
10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko dietetyka w ramach projektu  Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 28.02.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).

 

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

 


 

Nabór na stanowisko socjoterapeuty

 • Logotypy unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 3/2022
SOCJOTERAPEUTA
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe kierunkowe
3) Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1) Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
2) Umiejętność motywowania,
3) Sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie treningów kompetencji i umiejętności oraz szkoleń o tematyce związanej z metodami komunikacji interpersonalnej
2) Treningi związane z rozwiązywaniem konfliktów,
3) Treningi radzenia sobie ze stresem,
4) Motywowanie i wspieranie w realizacji celów,
5) Treningi związane z akceptowaniem własnych cech charakteru, zwiększeniem poczucia własnej tożsamości, własnej wartości i samooceny.

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy
Wymiar czasu pracy średnio 16 godzin łącznie w trakcie trwania całego projektu.  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00. Praca  indywidualna z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5.Wymagane dokumenty
1. CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko socjoterapeuty w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3. Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5. nne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6. Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku  socjoterapeuty,
8. Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9. Kwestionariusz osobowy,
10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu  Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 28.02.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).

Anna Tokarska
GOPS Łysomice

 


 

Nabór na stanowisko terapeuty ds. uzależnień

 • Loga unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 2/2022
TERAPEUTA ds. uzależnień
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe kierunkowe
3) Udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów profilaktyki uzależnień,
4) Posiadanie certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
5) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1. Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
2. Umiejętność motywowania,
3. Sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Grupowe spotkania z uczestnikami projektu dotyczące radzenia sobie w  sytuacji uzależnienia,
2) Pomoc w odnalezieniu siebie w grupie, nauka współpracy w grupie,
3) Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów grupowych i rodzinnych,
4) Pomoc w radzeniu sobie ze stresem w sytuacjach życiowych i zawodowych.

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy
Wymiar czasu pracy średnio 15 godzin łącznie w trakcie trwania całego projektu – 5 spotkań po 3 godziny.  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00. Praca  w grupach z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5.Wymagane dokumenty
CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3) Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5) Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6) Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   terapeuty ds. uzależnień,
8) Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9) Kwestionariusz osobowy,
10) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko terapeuty ds. uzależnień w ramach projektu  Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 28.02.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

 


 

Nabór na stanowisko psychologa

 • Logotypy unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 1/2022
PSYCHOLOG
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia)
3) Udokumentowane doświadczenie zawodowe (minimum 2 lata),
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1) umiejętność diagnozowania sytuacji życiowej i zawodowej,
2) obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
3) umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. rozwiazywania konfliktów,
4) umiejętność motywowania i uświadamiania potencjału życiowego i zawodowego,
5) sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przeprowadzenie indywidualnej diagnozy dotyczącej sytuacji życiowej i zawodowej na początku i na końcu projektu,
2) szukanie mocnych stron i wzmacnianie kompetencji uczestników projektu,
3) uświadomienie uczestnikom swojego potencjału życiowego i społecznego,
4) skonfigurowanie swojego wyobrażenia o sobie z realnym obrazem.

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy
Łączny wymiar czasu pracy w trakcie trwania całego projektu to 50 godzin (25 godzin na początku projektu i 25 godzin pod koniec trwania projektu). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00 . Praca  indywidualna z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5.Wymagane dokumenty
1) CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko psychologa w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3) Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5) Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6) Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na stanowisku   psychologa,
8) Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9) Kwestionariusz osobowy,
10) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu  "Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 28.02.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).

 Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

 


 

Nabór na instruktora warsztatów cyrkowych

 • Logotypy unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 17/2022
INSTRUKTOR WARSZTATÓW CYRKOWYCH
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe kierunkowe lub kwalifikacje umożliwiające prowadzenie danego wsparcia, np. certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa i inne,
3) Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1) obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
2) umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. rozwiazywania konfliktów,
3) umiejętność pobudzania aktywności dzieci i młodzieży,
4) umiejętność motywowania,
5) sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie warsztatów cyrkowych z dziećmi i osobami dorosłymi,
2) sprawowanie opieki podczas prowadzonych zajęć.

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy
Wymiar czasu pracy 9 godzin łącznie w trakcie trwania całego projektu w okresie marzec – lipiec 2022 r.
(3 spotkania po 3 godziny).  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00. Praca  w grupie z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5. Wymagane dokumenty
1) CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3) Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5) Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6) Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na instruktor warsztatów cyrkowych,
8) Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9) Kwestionariusz osobowy,
10) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktor warsztatów cyrkowych w ramach projektu  Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 13.05.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice

 


 

Nabór na instruktora warsztatów z rękodzieła

 • Logotypy unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 18/2022
INSTRUKTOR WARSZTATÓW Z RĘKODZIEŁA
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe kierunkowe lub kwalifikacje umożliwiające prowadzenie danego wsparcia, np. certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa i inne,
3) Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1) obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
2) umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. rozwiazywania konfliktów,
3) umiejętność pobudzania aktywności dzieci i młodzieży,
4) umiejętność motywowania,
5) sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie warsztatów z rękodzieła z dziećmi i osobami dorosłymi
2) współpraca przy zorganizowaniu wystawy ozdób świątecznych - wielkanocnych
3) sprawowanie opieki podczas prowadzonych zajęć.

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy

Wymiar czasu pracy 12 godzin łącznie w trakcie trwania całego projektu w okresie marzec – czerwiec 2022 r.
(4 spotkania po 3 godziny).  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00. Praca  w grupie z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5.Wymagane dokumenty
1) CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3) Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5) Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6) Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na instruktor warsztatów z rękodzieła,
8) Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9) Kwestionariusz osobowy,
10) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktor warsztatów z rękodzieła w ramach projektu  Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 28.02.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice


 

Nabór na instruktora warsztatów kulinarnych

 • Logotypy unijne

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „ Lider dla rodzin”,  przez Gminę Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Ogłasza nabór na stanowisko pracy
Nr 19/2022
INSTRUKTOR WARSZTATÓW KULINARNYCH
w ramach umowy zlecenie / umowy na wykonanie usług

1.Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe kierunkowe lub kwalifikacje umożliwiające prowadzenie danego wsparcia, np. certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa i inne,
3) Udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe
1) obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office w stopniu podstawowym,
2) umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. rozwiazywania konfliktów,
3) umiejętność pobudzania aktywności dzieci i młodzieży,
4) umiejętność motywowania,
5) sumienność, uczciwość, samodzielność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie warsztatów kulinarnych z dziećmi i osobami dorosłymi
2) sprawowanie opieki podczas prowadzonych zajęć.

4.Informacja o warunkach na stanowisku pracy
Wymiar czasu pracy 19 godzin łącznie w trakcie trwania całego projektu w okresie marzec – czerwiec 2022 r.
(5 spotkań po 3 godziny i 1 spotkanie trwające 4 godziny).  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu tj. w środy w godzinach 15.30 – 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00. Praca  w grupie z osobami  w różnym wieku (dorośli i dzieci) zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy -  budynek po starym magazynie ul. Sadowa 3c. W budynku zapewnione są bezpieczne warunki pracy, budynek wolny od barier architektonicznych.

5.Wymagane dokumenty
1) CV zawierające szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru na wolne stanowisko terapeuty w ramach projektu „Lider dla rodzin” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”
2) List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
3) Kserokopie dyplomów dokumentujących wykształcenie,
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany niezbędny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe),
5) Inne zaświadczenia, certyfikaty dokumentujące ukończone kursy,
6) Szkolenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, itd.
7) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań   zdrowotnych  do   pracy   na instruktor warsztatów kulinarnych,
8) Oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,
9) Kwestionariusz osobowy,
10) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktor warsztatów kulinarnych w ramach projektu  Lider dla rodzin” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice lub pocztą na w/w adres w terminie do 13.05.2022 do godz. 13.00 (liczy się data dostarczenia do GOPS Łysomice).

Anna Tokarska
Kierownik GOPS Łysomice


 

 • Loga unijne
 • Logo Gminy Łysomice i Ziemi Gotyku

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Lider dla rodzin”,  realizowanym przez Gminę Łysomice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomice w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, zapraszamy rodziny z dziećmi do udziału w spotkaniach, które będą odbywały się w miejscowości  Łysomice w budynku po dawnym magazynie przy ulicy Sadowej 2c. Projekt jest realizowany od 01.02.2022r. do 31.07.2022r.

Spotkania  będą odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 15.30 do 19.30 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach od 10.00 do 14.00.

Podczas realizacji projektu będą realizowane takie zadania jak:
- ułatwianie kontaktów oraz lepsze poznanie się mieszkańców;
-  motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności społecznej;
- wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
- wsparcie w edukacji dzieci;
- podnoszenie świadomości wychowawczej wśród rodziców oraz uświadomienie  rodzinom potrzeby poprawnego gospodarowania budżetem domowym;
- nauka wspólnego spędzania czasu rodziców/dziadków z dziećmi/wnukami;
- animowanie  wśród uczestników dyskusji dotyczących ważnych aspektów życa codziennego, profilaktyki różnorodnych uzależnień dzieci i dorosłych;
- warsztaty z rękodzieła, kulinarne, cyrkowe,
- dwa wyjazdy integracyjne.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnianie poniższych kryteriów:
1. zamieszkiwanie terenu LSR Ziemia Gotyku ( Miasto Chełmża, Gminy: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie),
2. posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym bądź osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji w regulaminie rekrutacyjnym dostępnym na stronach www.gopslysomice.pl, www.lysomice.pl, jak i pod nr tel. 508 394 505 lub 501 804 049 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach.

 • Plakat informacyjny dotyczący projektu pt. Lider dla rodzin

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu