Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

REGULAMIN I INFORMACJE O PROJEKCIE (Dzieci i młodzież naszą przyszłością)

Informacje o projekcie "Dzieci i młodzież naszą przyszłością"

W Gminie Łysomice realizowany jest projekt pn. „Dzieci i młodzież naszą przyszłością”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Celem projektu pn. „Dzieci i młodzież naszą przyszłością” jest „podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR”, poprzez objęcie wsparciem 15 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Dzieci i młodzież w Klubie objęte będą takimi działaniami jak: 
- wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, 
- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych,
- rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań, 
- propozycje bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,
- rozwój talentów i zainteresowań,
- szeroko rozumianą profilaktyką antyuzależnieniową.

W projekcie zaplanowano udział łącznie 15 osób.

Grantobiorca: Gmina Łysomice
Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Wartość projektu wynosi 44 825,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich 42 575,00 zł


 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu