Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Zasiłki z pomocy społecznej

1) Zasiłki z pomocy społecznej

Zasiłek stały

O przyznanie zasiłku stałego może ubiegać się według art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

  • osoba pełnoletnia samotnie gospodarująca niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
  • osoba pełnoletnia pozostająca w rodzinie, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2021 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r poz. 1296) kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600 zł.

Zasiłek ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie
  2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek celowy i celowy specjalny

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od wysokości dochodu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 t.j.) o pomocy społecznej i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2021 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r poz. 1296) kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600 zł.


Zasiłek okresowy

O przyznanie zasiłku okresowego możne ubiegać się:

  • osoba samotnie gospodarująca, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • rodzina, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny,

Zasiłek okresowy przysługuje według art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku ustala się w wysokości nie niższej niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub w przypadku rodziny między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Od decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

2) Domy Pomocy Społecznej

O umieszczenie w domu pomocy społecznej może się ubiegać według art.54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoba (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), która wymaga całodobowej opieki z tytułu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca  samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Zakres, poziom usług oraz organizacja domu pomocy społecznej uwzględnia w szczególności wolność, godność, intymność oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu a także stopień ich psychicznej i fizycznej sprawności.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

1)    osób w podeszłym wieku,

2)    osób przewlekle somatycznie chorych,

3)    osób przewlekle psychicznie chorych,

4)    dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

5)    dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

6)    osób niepełnosprawnych fizycznie,

7)    osób uzależnionych od alkoholu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Zgodnie z art. 61 ust.2 opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1)    mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3)    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub  wstępni.

3) Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Aby uzyskać  dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1510 ze zm.).
Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić na wniosek osoby nieubezpieczonej a w sytuacjach nagłych na wniosek zakładu opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń medycznych.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu