Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Zasiłki rodzinne

Zasiłki rodzinne

Akty prawne dotyczące zasiłków rodzinnych:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2018, poz. 2220 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1466);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. poz. 183, poz. 1234).

O zasiłek rodzinny może ubiegać się:

 • rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka,
 • opiekun prawny lub opiekun faktyczny,
 • osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

1.

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

2.

w przypadku, gdy łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących rodzinie w bieżącym okresie zasiłkowym jest wyższa od kwoty, o którą został przekroczony miesięczny dochód rodziny. Jeżeli wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ustalona zgodnie z w/w zasadą jest niższa niż 20,00 zł świadczenia nie przysługują;

3.

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

4.

osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków:

Wysokość zasiłku rodzinnego

1.

zasiłek na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

95,00 zł

2.

zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia

124,00 zł

3.

zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia

135,00 zł


Dodatki do zasiłku rodzinnego i ich wysokość:

1.

dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, na które przyznano zasiłek rodzinny

1 000,00 zł

2.

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 

400,00 zł [1]

3.

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

193,00 zł

na jedno dziecko, na które przyznano zasiłek rodzinny

 386,00 zł [2]

na dwoje lub więcej dzieci, uprawnionych do dodatku, na które przyznano zasiłek rodzinny

4.

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 95,00 zł

5.

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

90,00 zł

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

110,00 zł

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

6.

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

100,00 zł

7.

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

113,00 zł

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,

69,00 zł
w związku z dojazdem z miejsca zamieszania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej.


Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

[1] Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

[2] W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Wykaz dokumentów do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2016), innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art., 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2016 rok);
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała
  je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2016 rok, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje zagranicą;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie
  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  (za 2016 rok);
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
  w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (dotyczy dziecka, które ukończyło 18 rok życia);
 • zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu np. świadectwo pracy i zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto osiągniętego w okresie zatrudnienia;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w którym był osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2016 rok);
 • dokument określający wysokość dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po 2016 roku;
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów (dotyczy osoby uczącej się);
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia
  na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy
  w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy'';

Osoba składająca oświadczenie jest obowiązana do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego).

Wykaz niezbędnych dokumentów do dodatków do zasiłku rodzinnego

1.

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku;

2.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie
o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy,

zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie
o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu,
w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku;

3.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców
do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku;

4.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

dzieci do ukończenia 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

dzieci powyżej 16 roku życia do ukończenia
24 roku życia – orzeczenie o umiarkowanym lub
o znacznym stopniu niepełnosprawności,

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku;

5.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

zaświadczenie szkoły albo oświadczenie
o uczęszczaniu dziecka do szkoły (dotyczy dziecka, które ukończyło 18 rok życia),

zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej -
w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższe,

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku;

6.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

zaświadczenie szkoły albo oświadczenie
o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia,

zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu,
w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

Miejsce złożenia dokumentów: Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się nie późnej niż do ostatniego dnia miesiąca, na który zostały przyznane świadczenia rodzinne. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej odebrania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach przy ul.Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu