Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz  oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. poz. 589).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO?

Otrzymasz dodatek mieszkaniowy, jeśli spełnisz WSZYSTKIE poniższe warunki:

 • masz prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego, czyli:
  • jesteś jego właścicielem,
  • masz spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
  • wynajmujesz albo podnajmujesz je na umowę,
  • czekasz na mieszkanie zamienne albo socjalne – jeśli masz orzeczenie sądu, że przysługuje ci taki lokal,
 • twój średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 1550,24 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (czyli 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – sprawdź wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w serwisie GUS). Jeśli twój dochód jest wyższy – dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki. Na przykład twój średni dochód z ostatnich 3 miesięcy to 1650,24 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Przekraczasz więc 1550,24 zł o 100 zł, bo 1650,24 zł − 1550,24 zł = 100 zł. Urzędnik w gminie obliczył, że dodatek wyniesie dla ciebie 190 zł. Ta kwota będzie jednak pomniejszona o kwotę nadwyżki. Ostatecznie dostaniesz więc 90 zł, bo 190 zł − 100 zł = 90 zł,
 • powierzchnia twojego mieszkania albo domu jest równa albo niższa niż 71,5 m2. Jeśli powierzchnia mieszkania lub domu jest większa, ale nie przekracza 82,5 m2 – otrzymasz dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia wszystkich pokoi i kuchni jest mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej mieszkania albo domu.

  Informację o powierzchni mieszkania albo domu możesz znaleźć na przykład:

  • w akcie notarialnym,
  • w umowie najmu,
  • u zarządcy budynku.

Co musisz przygotować

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – pobierz w swoim urzędzie miasta albo gminy lub ośrodku pomocy społecznej (ewentualnie ze strony internetowej tych instytucji) i wypełnij. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu – zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym – takie potwierdzenie nie jest potrzebne,
 • deklarację o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy – pobierz w swoim urzędzie miasta albo gminy lub ośrodku pomocy społecznej (ewentualnie ze strony internetowej tych instytucji) i wypełnij,
 • dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś właścicielem domu. W oświadczeniu podaj też łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym domu.
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy – jeśli twoje mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu. Jeśli masz umowę kompleksową – przygotuj jeden rachunek. Jeśli masz osobno umowę na dystrybucję i na sprzedaż – oba rachunki,
 • dokumenty, które potwierdzają wysokość wydatków, jakie poniosłeś w związku z zajmowaniem mieszkania lub domu w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Ilość osób

Powierzchnia normatywna

Odstępstwa dopuszczone w ustawie

+ 30%

+50% (jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni  nie przekracza 60% powierzchni tego lokalu)

Dla 1 osoby

35 m2

45,5 m2

52,50 m2

Dla 2 osób

40 m2

52,0 m2

60,00 m2

Dla 3 osób

45 m2

58,5 m2

67,50 m2

Dla 4 osób

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

Dla 5 osób

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

Dla 6 osób

70 m2

91,00 m2

105,00 m2

Gdy lokal mieszkalny zamieszkuje więcej niż 6 osób, to dla każdej następnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 156, poz.1817 ze zm.) - potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

2. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 156, poz.1817 ze zm.).

3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni każdego z pomieszczeń znajdujących się w zajmowanym budynku (lokalu), a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienki oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatorów oraz stan wyposażenia technicznego budynku.

4. Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.

5. Orzeczenie o niepełnosprawności z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - chodzi o orzeczenia wydane po 23 listopada 2004 r. Do orzeczeń wydanych przed tą datą ale nadal obowiązujących a nie zawierających zapisu o dodatkowym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem.

6. W przypadku zasądzonych alimentów, których ściągalnością zajmuje się komornik należy przedstawić zaświadczenie o wysokości faktycznie wyegzekwowanych  kwot od  dłużnika w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę.

DO WGLĄDU: 

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (np. umowa najmu, podnajmu, akt własności).

2. Naliczenie czynszu za miesiąc w którym składany jest wniosek.

3. Rozliczenia mediów (c.o., woda, ścieki, śmieci w deklarowanym okresie).

4. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

5. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego, naukowego i unijnego.

6. Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych.

7. Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu.

8. Rachunek (faktura) za energię elektryczną – przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego.

9. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne.

OPŁATY:

Bez opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej. Na podstawie at. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001roku za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 poz. 693 ze zm.), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 poz.1851), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697 ze zm.). W przypadku gospodarstwa rolnego dochód ustala się  na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

Dodatek mieszkaniowy może nie być przyznany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wystąpi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.

 

 


 

następna strona »

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu