Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Asystent rodziny

Praca asystenta rodziny odbywa się na wniosek pracownika socjalnego za zgodą rodziny w jej miejscu zamieszkania lub innym miejscu przez rodzinę wskazanym.

Podczas pracy z rodziną asystent:

  • opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej,
  • opracowuje, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, plan pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  • pomaga rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi
  • wspiera i motywuje członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i aktywności społecznej
  • udziela pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • motywuje rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • asystent podejmuje  działania interwencyjne i zaradcze  w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci;
  • udziela wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

Asystent rodziny dokonuje  okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku. Przekazuje  ocenę kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z rodziną.

Asystent rodziny po zakończeniu pracy z rodziną  monitoruje funkcjonowanie rodziny w środowisku,  na wniosek sądu sporządza opinie o rodzinie i jej członkach.

Celem podejmowanych przez asystentów rodziny działań jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent dokonuje analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, rozwija umiejętności opiekuńczo- wychowawcze, pomaga w integracji rodziny a także wzmacnia rolę i funkcję rodziny.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu