Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Regulamin Gminnego Uniwersytetu Dziecięco – Młodzieżowego

 • poziom_kolor

REGULAMIN

 Gminnego Uniwersytetu Dziecięco – Młodzieżowego

 

§1

 1. Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy ( zwany dalej Klubem ) jest miejscem, w którym młodzież może korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego.
 2. Klub został utworzony w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
 3. Klub ma swoją siedzibę w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie oraz w bibliotece w Ostaszewie.

§2

 1. Klub zakłada realizację celów:

• wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;

• pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;

 • wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;

 • kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;

• zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

 1. Odbiorcami klubu są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 7 lat do 17 roku życia  z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Zajęcia w Klubie odbywają się dwa razy w tygodniu  w dniach wtorek w godzinach15.30 – 19.30  i czwartek w godzinach15.00 – 19.00 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 10.00 – 14.00.
 3. W ramach podejmowanych działań klubu rekomendowana jest realizacja co najmniej dwóch z ośmiu kompetencji kluczowych spośród:

 a. porozumiewanie się w języku ojczystym

b. porozumiewanie się w językach obcych;

 c. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

d. kompetencje cyfrowe;

e. umiejętność uczenia się;

 f. kompetencje społeczne, osobiste i obywatelskie;

g. inicjatywność i przedsiębiorczość

 h. świadomość i ekspresja kulturalna.

6. W ramach Klubu może być realizowany program rówieśniczy. Program polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m. in. edukacyjnej, Działania o charakterze socjoterapeutycznym, profilaktycznym, mediacyjnym.

§3

 1. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością opiekuna/wychowawcy Klubu sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.
 2.  Opiekun/ wychowawca odpowiedzialny jest za:

a) Prowadzenie zajęć i treningów mających na celu aktywną integracje dzieci i młodzieży, w tym zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (z uwzględnieniem, iż zajęcia wychowawcze i profilaktyczne odbywają się w grupach maksymalnie 12 osobowych)

b) Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w oparciu o alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu;

c) Pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych;

d) Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie indywidualnej i grupowej;

e) Współpraca ze szkołą, Ośrodkami Pomocy Społecznej, sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

 f) Współpraca i regularny kontakt z rodzinami/opiekunami wychowanków.

e) ewidencjonowania uczestników poprzez prowadzenie listy obecności, w tym założenia karty dla każdego uczestnika.

f) sporządzania comiesięcznych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

 1. Pod opieką jednego opiekuna/wychowawcy może przebywać łącznie maksymalnie 25 dzieci/młodzieży.
 2. Klub prowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej www.gopslysomice.pl oraz zamieszczonym w siedzibie klubu.

§4

 1. Pobyt dzieci w Klubie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu