Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Stypendia szkolne

Podstawa prawna:

- ustawa z 7 września 1991 r o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019 poz.1481 z późn.zm.)

- uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 1889)               

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Stypendium szkolne przysługuje: do czasu kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy Łysomice do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy do 15 października danego roku szkolnego.
Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200% tej kwoty.

W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń  ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

1)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto - od 100% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 100 zł do 200 zł netto - od 90% do 180% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej od 80% do 160% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jak uzyskać zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest formą pomocy o charakterze doraźnym.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom lub słuchaczom (zamieszkałym na terenie gminy Łysomice)  znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, gradobicie, wichura, zgon członka rodziny).

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

Osoba ubiegająca się o przyznanie  zasiłku szkolnego dla ucznia lub słuchacza powinna złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formy stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego określono w uchwale.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu