Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Zrealizowane projekty

  • CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA! Projekt ”Lepsze Jutro” współ. przez UE ze środków EFS w ramach poddziałania 7.1.1 POKL

Projekt „Lepsze Jutro”  - Konferencja Podsumowująca

Dnia 11 grudnia odbyła się Konferencja Podsumowująca Projekt: „Lepsze Jutro” w 2013r., która miała na celu sprawozdanie z działań i promocję rezultatów. Spotkanie odbyło się w OBERŻY POLSKIEJ „KUŹNIA” w Łysomicach.  Obecni byli uczestnicy Projektu oraz zaproszeni goście. Urząd Gminy w Łysomicach reprezentowali: Pan Roman Wojda - Przewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Kowal - Wójt Gminy Łysomice, Pani Monika Szczypska - Skarbnik Gminy, Pan Marek Komuda - Stanowisko ds. Zatrudnienia, Zaopatrzenia, Promocji Gminy. Sołectwo Kamionki Małe reprezentowała Pani Iwona Skrzypczak – Sołtys Kamionek Małych oraz Pani Emilia Zielińska - Radna Okręgu Kamionki Duże/ Kamionki Małe. Po oficjalnym powitaniu wszystkich zaproszonych, kilka słów do zgromadzonych skierowała Pani Malwina Żołądek - Przedstawiciel Wykonawcy, który przeprowadził zlecone zajęcia w ramach projektu. Następnie została przedstawiona prezentacja, obrazująca wszystkie działania zorganizowane i zrealizowane przez Wykonawcę. W dalszej części Gminny Ośrodek przedstawił przebieg działań, które nie zostały zlecone, ale zrealizowane przez GOPS oraz  podsumowanie ubiegłych lat. Po prezentacji  kilka słów do uczestników skierował Wójt Gminy Łysomice, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Projektu: „Lepsze Jutro” dla 30 uczestników w 2013 roku.

Projekt Gminnego Ośrodka jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt zakłada aktywizację 54 osób z terenu Gminy Łysomice poprzez zastosowanie kompleksowego systemu wsparcia od I 2012 do XII 2013r. 

  • Pamiątkowe zdjęcie z konferecji podsumowującej -3
  • CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA! Projekt ”Lepsze Jutro” współfinansow. przez UE z EFS w ramach poddziałania 7.1.1 POKL

 Projekt „Lepsze Jutro”

GOPS w Łysomicach realizuje dwuletni projekt „Lepsze Jutro”, który zakłada aktywizację 54 osób z terenu Gminy Łysomice poprzez zastosowanie kompleksowego systemu wsparcia od I 2012 do XII 2013 roku.  Dwie uczestniczki z 2012 roku, które skorzystały ze skierowania i sfinansowania zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia - w czerwcu zakończyły zajęcia szkolne i uzyskały dyplomy ukończenia. W ramach tego instrumentu ośrodek refundował koszty dojazdu, czesne i przybory szkolne.

W chwili obecnej, trwa pierwszy etap Projektu „Lepsze Jutro” 2013, w którym 17 mieszkańców gminy Łysomice zostało objętych kontraktami socjalnymi i skierowanych do Klubu Integracji Społecznej dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W ramach projektu, od 29 maja, uczestnicy realizują 6-miesięczny program reintegracji społecznej. Zajęcia obejmują: Szkołę Rodzica realizowaną częściowo w formie wyjazdu rodziców z dziećmi oraz Warsztaty Zdrowa Rodzina z dietetykiem. Uczestnicy klubu wraz z otoczeniem, we wrześniu, wezmą  udział w wycieczce integracyjnej do Biskupina i Rogowa. Szkolenie odbywa się w Sali Urzędu Gminy Łysomice przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach - do listopada 2013 roku.

17 lipca 2013r. rozpoczął się drugi etap projektu – Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców sołectwa Kamionki Małe. Program ma na celu aktywizację społeczną i edukacyjną  mieszkańców sołectwa. W ramach tego etapu 8 beneficjentów wzięło udział w: Zajęciach z Animatorem Lokalnym, Zajęciach Grupy Samopomocowej oraz w Poradnictwie Prawnym. Uczestnictwo będzie trwało około 3 miesiące. Obecnie trwa Kurs zawodowy - Pielęgnacja terenów zielonych z praktyką zawodową, w ramach której uczestnicy zagospodarują teren zielony przy Placu zabaw w Kamionkach Małych, następnie wezmą udział w Pikniku Rodzinnym.

Pod koniec lipca rozpoczął się również trzeci etap projektu -  szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych. Aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez skierowanie i realizację działań  w ramach Projektu Systemowego POKL umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego w nowym zawodzie lub aktualizację posiadanych kwalifikacji. W ramach tego etapu 4 kobiety zostały objęte kontraktami socjalnymi i rozpoczęły szkolenie zawodowe. Zajęcia zakończone to: Doradztwo zawodowe z indywidualną diagnozą zawodową oraz Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Szkolenie będzie trwało ok. 2 miesiące i zakończy się we wrześniu.  W chwili obecnej odbywa się: Kurs zawodowy - Mała Gastronomia (zagadnienia z podstaw gastronomii, obsługa kas i urządzeń fiskalnych, dekoracja stołów i sztuka układania serwetek, carving- dekoracje z warzyw i owoców), z praktyką zawodową w Pałacu Romantycznym w Turznie.

Projekt Gminnego Ośrodka jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

      Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice, Nr  tel. (56) 674-89-30, kom. 501-804-049, e-mail: gops@lysomice.pl.

następna strona »

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu