Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Ogłoszenia

Skierowania dla osób ubiegających się o żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Od dnia 01.08.2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19, 87-148 Łysomice będą wydawane skierowania dla osób ubiegających się o żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby zainteresowane otrzymaniem niniejszego skierowania proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu 508-394-505, 501-804-049 oraz 56 674-89-30 i stawienie się w tutejszym Ośrodku po odbiór skierowania.

Jednocześnie informujemy, że uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemocy w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianie kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. W związku z powyższym w celu uzyskania skierowania należy wypełnić oświadczenie załączone poniżej oraz przedłożyć pracownikowi socjalnemu informację o aktualnych dochodach uzyskanych w ostatnim pełnym miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuacje (np. orzeczenie o niepełnosprawności).

Żywność będzie wydawana w  wyznaczonych terminach w Caritas w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1a. Informacje dotyczące terminu wydawania żywności będą na bieżąco wstawiane na stronie internetowej Ośrodka www.gopslysomice.pl.


 

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka