Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Nawigacja

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach reprezentowany przez Kierownika Annę Tokarską, mający siedzibę w Łysomicach przy ul. Warszawska 19, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach na terenie Gminy Łysomice”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, która została złożona przez Oferenta Pracownia Wspierania Rozwoju „AIM” Sp. z o. o. Lipniczki 40, 87-148 Łysomice.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona tylko jedna oferta.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto za 1 godz. usługi

Łączna liczba punktów

1.

Pracownia Wspierania Rozwoju

„AIM” Sp. z o. o.

Lipniczki 40

87-148 Łysomice

70,00 zł

100 pkt

 

Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu na usługę społeczną.

Pracownia Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o. o. Lipniczki 40, 87-148 Łysomice, zaoferowała następującą cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 70,00 zł brutto.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie ww. kryteriów:

w kryterium cena KC- 60 punktów

w kryterium doświadczenie KD- 25 punktów

w kryterium kwalifikacje kadry KK– 15 punktów

Łącznie: 100 punktów.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

Anna Tokarska

 


 

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: gops@lysomice.pl

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu

Stopka