Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Ogłoszenia

Pomoc sąsiedzka w ramach projektu "Kujawsko- Pomorska Teleopieka"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Oferowana forma wsparcia to usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Usługi te w głównej mierze będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

  1. pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  2. pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  3. pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
  4. pomocy w praniu odzieży i bielizny;
  5. pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
  6. informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
  7. odwiedzin w szpitalu;
  8. wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Z usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego w ramach Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Realizacja opisywanego zadania jest planowana na 2023 r.  

Dla 1 uczestnika zostało przeznaczone średnio 85 h wsparcia.

Głównym założeniem opisywanego przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych, niesamodzielnych, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotnym jest, by wsparcie środowiskowe było dostępne dla osób z szerokiego grona. Świadczenie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego ma również sprzyjać rozwojowi jednostki, umacnianiu więzi społecznych, relacji i świadomości, że każdy jest ważny bez względu na swój stan zdrowia czy wiek.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Formularze należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice.

Kontakt do GOPS:

  • telefoniczny: 56 674-89-30, 508-394-505, 501-804-049
  • elektroniczny: sekretariat@gopslysomice.pl

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu