Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Statut GOPS

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach jest jednostką organizacyjną Gminy Łysomice działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2016r Dz.U. z 2016r poz. 930 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 17 marca 2016r Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2017r Dz.U. z 2017r poz. 180 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 26.11.1998r o finansach publicznych tekst jednolity z dnia 14 października 2016r (Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z późn. zm),
 5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017r (Dz. U. z 2017 r poz. 697 z późn. zm.),
 6. innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych, 
 7. niniejszego Statutu. 

§ 2.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

 1. Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach
 2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łysomice; 
 3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łysomice; 
 4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łysomice; 
 5. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r Nr 64, poz. 593, tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2016r. Dz.U. z 2016r poz. 930 z późn. zm.)

§ 3.

Niniejszy Statut określa misję i zadania Ośrodka oraz jego organizację. 

§ 4.

 1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Łysomice. 
 2. Ośrodek posiada siedzibę w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19. 

§ 5.

 1. 1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 
 2. gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.

§ 6.

 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-148 Łysomice,
  ul. Warszawska 19, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

ROZDZIAŁ II - MISJA I ZADANIA OŚRODKA

§ 7.

 1. Misją działalności Ośrodka jest:
  1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
  2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  3. doprowadzanie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 
 2. W szczególności do zadań Ośrodka należy: 
  1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
  2. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  3. sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
  4. projektowanie i realizacja budżetu Ośrodka w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka,
  5. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez: - przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami prawa,- świadczenie usług przewidzianych Ustawą oraz innymi przepisami prawa,
  6. praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  7. wspieranie i koordynowanie działalności innych podmiotów i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej,
  8. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,
  9. Ośrodek wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień jest organem właściwym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity z dnia 25 marca 2016r Dz.U. z 2016r poz. 487) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017r Dz.U. z 2017r poz. 783).
  10. Ośrodek jest organem właściwym na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017r Dz. U. z 2017 r poz. 697 z późn. zm.)
 3. Ośrodek współrealizuje zadania Gminy w zakresie organizacji i realizacji prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy.
 4. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie ustalonym Ustawą oraz innymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III - ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 8.

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, a w czasie jego nieobecności Zastępca lub inny pracownik wyznaczony przez Kierownika, posiadający upoważnienia do podejmowania decyzji.
 2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt. 
 3. Zastępcę Kierownika powołuje i nawiązuje stosunek pracy Kierownik Ośrodka.
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka należy do Wójta. 
 5. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka.
 6. Kierownik Ośrodka zatrudnia pracowników Ośrodka i jest ich zwierzchnikiem służbowym. 
 7. Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu pomocy społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta. 
 8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka. 
 9. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka. 
 10. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wójta.
 11. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ IV - GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

 1. Dochodami Ośrodka są:
  1. dotacje budżetowe: 
   1. na zadania własne z budżetu gminy, 
   2. na zadania zlecone z budżetu Wojewody 
  2. środki pozyskane w drodze spadku lub darowizny 
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy w ramach budżetu gminy. 
 3. Kierownik Ośrodka podejmuje decyzje wydatkowania środków finansowych w ramach udzielonych upoważnień. 
 4. Budżet Ośrodka podzielony jest na trzy Działy:
  1.  Pomoc socjalna w rejonach,
  2.  Usługi opiekuńcze,
  3.  Dodatki mieszkaniowe.

§ 10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada własny rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11.

Zmiany w Statucie pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie w trybie określonym dla jego nadania.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu