Menu

Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁYSOMICACH


Adres: ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice

tel.:  (56) 674-89-30, 508-394-505, 798-320-078, 501-804-049
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

Świadczenia wychowawcze 500+

  • Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Realizacją Programu „Rodzina 500 +” w Gminie Łysomice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach. Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można uzyskać 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze lub jedyne pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł.

Świadczenie wychowawcze w ramach programu otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Podstawa prawna Programu „Rodzina 500+":

  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.);
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1465)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 766)

 

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek, który będzie rozpatrywany od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Łysomice można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy empatia, epuap oraz PUE ZUS) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysomicach , ul. Warszawska 19, 87-148 Łysomice

 

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się:

    rodzice, jedno z rodziców, opiekun prawny dziecka,

    opiekun faktyczny dziecka czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie,

W Jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie wychowawcze 500+?

Regułą jest, że świadczenie wychowawcze wypłacane jest w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko, na które przyznano prawo do świadczenia wychowawczego.

W 3 wypadkach będzie to inna kwota:

1) urodzenie się dziecka

2) ukończenie przez dziecko 18 roku życia

3) sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców lub opiekunów dziecka

W takich przypadkach wysokość świadczenia wychowawczego wypłacanego na dziecko w danym miesiącu (niepełny miesiąc) ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia (500,00zł) przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni, za które to świadczenie przysługuje, przy czym uzyskaną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie Gminy.

Informator, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze poprzez bankowość elektroniczną

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Emp@tia jest nowym kanałem komunikacji obywateli z administracją publiczną. Umożliwia on składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 kwietnia 2016r. dzięki Emp@tii można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

Informator jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze przez stronę empatia.mrpips.gov.pl

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Przez ePUAP można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba jednak mieć profil zaufany.

Informator jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze poprzez ePUAP.

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwia złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek elektroniczny dostępny jest na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, może wypełnić i wysłać wniosek.

Informator jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze poprzez PUE ZUS.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSOMICACH
Adres ul. Warszawska 19
87-148 Łysomice
tel.: (56) 674- 89-30 , 508-394-505
Fax: (56) 674- 89-30 wew. 32
e-mail: sekretariat@gopslysomice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
/GOPSLYSOMICE/domyslna

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdu